Categories: TadelsaTussna

Min ijjin tyaẓiḍt war teṭṭiw ?

Yura‑t : Anir Maziɣ

Iwdan n zik nnan : d leɛgez i yejjin tyaẓiḍt war teṭṭiw. Maca ɛemmars ma narzu di min nnan imussnawen, mayemmi iyaẓiḍen war ṭṭiwen waxxa nitni twaḥsaben zeg ijḍaḍ, ɣar-sen afriwen ? hi mala xsen ad ḍwen zemmaren ?

Zi temrarutin illan x iseqsiten-a, qqaren cra n imussnawen belli iyaẓiḍen n yiḍ-a war llin bu am yenni n zik. Yuqeɛ-asen aṭewwar « évolution », yaẓiḍ netta d ajḍiḍ amezwaru issegman iwdan di tudrin 8000 iseggusa zeggwami. Zdat i usakuda, tuɣa tteddaren di lexla am nitni am imudar nneḍni. Maca awarni umi bdan ad ddaren di tudrin war qqimen ca ttagʷden zeg imudar imesseksumen (luḥuc, inni ittetten aksum), idwel ttafen macca-nsen bla tamara aṭṭas, s uyenni war qqimen ca ḥdajen ad ḍwen.

Tyaẓiḍt war telli bu zeg ijḍaḍ izekkʷan kul tagrest ataf ad tarzu min ɣa tecc, minzi macca-nnes tettaf-it aseggas ikmel, ula d teṣmeḍ war tettiɣ ca aṭṭas, ɣar-s arric isleqqa xaf-s. S uyenni war yelli min umi ɣar ad tetḍu.

Iyaẓiḍen n lexxu zemmarn ad ḍwen tawḍen ca n twalatin al 7 mitṛu sennej i tmurt, mcḥal ma tuzzeggarett n aric n uyaẓiḍ temɣar, cḥal ma ittali ktar sennej i tmurt, maca aṭṭas zay-sen war tteggen ca tizemmar ad ḍwen, s uyenni nettaf lejdud-nneɣ Imaziɣen ɣar-sen cwayt n tidet deg wawal-nni innan : leɛgez i yejjin tyaẓiḍt war teṭṭiw.

Aqa ijjen ubidyu s teglanzit tzemmarem ad as-teslam s tutlayin nneḍni wanni war ifehmen i teglanzit, issawal xef ijḍaḍ-nni war iṭṭiwen :

talawin :

TED-edu
Seeker Tv
Redfeatherfarm.org

ejj Comment
ifsar‑it

Amaynu

Neolithic…akuḍ i di nqelben yegduden x temɣart !

Tura-t: Tifraz gharmao "Tamɣart tella ḥuma ad tili di taddart, tella ḥuma ad tessgem, ad…

8 mars 2021

Ԑbesslam Acehbar d tesɣart-ines ad yili, ad issitem asitem ifawen

Yura-t: Muḥemmed Caca, s weεdal n uselmad Munεim Azegza   Asturjem : Andic Ilul Ԑbdesslam…

8 mars 2021

Tarifit d yemxumbal n tgumi-ines

Tura-t: Miluda Lḥenkari Adaf (introduction) Inna Miquel León Portilla deg usefru-ines s Nahuatl:Melmi ij n…

3 mars 2021

Rifinox, jer ɣezzu n tmenɣiwt d ɣezzu n ususem!

Netta d mmi-s n Wezɣenɣan, ism-nnes Lḥusin Bellekrac, i yettwassnen s Rifinox. ilul ass n…

2 mars 2021

Setta n tmeslayin wer tent-tessined x Albert Einstein

Yura‑t: Anir Maziɣ © picture alliance / dpa Albirt Aynctayen (s tlimant : Albert Einstein)…

1 mars 2021

« Tagrawt n 47 » Talimant… Wer ttεiceɣ ca di tili n baba

Tagrawt n 47, zi tegrawin timeqqranin n tsekla i yeẓra Aliman awerni i girra tamaḍlant…

28 février 2021

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar