Min ijjin tyaẓiḍt war teṭṭiw ?

Yura‑t : Anir Maziɣ

Iwdan n zik nnan : d leɛgez i yejjin tyaẓiḍt war teṭṭiw. Maca ɛemmars ma narzu di min nnan imussnawen, mayemmi iyaẓiḍen war ṭṭiwen waxxa nitni twaḥsaben zeg ijḍaḍ, ɣar-sen afriwen ? hi mala xsen ad ḍwen zemmaren ?

Zi temrarutin illan x iseqsiten-a, qqaren cra n imussnawen belli iyaẓiḍen n yiḍ-a war llin bu am yenni n zik. Yuqeɛ-asen aṭewwar « évolution », yaẓiḍ netta d ajḍiḍ amezwaru issegman iwdan di tudrin 8000 iseggusa zeggwami. Zdat i usakuda, tuɣa tteddaren di lexla am nitni am imudar nneḍni. Maca awarni umi bdan ad ddaren di tudrin war qqimen ca ttagʷden zeg imudar imesseksumen (luḥuc, inni ittetten aksum), idwel ttafen macca-nsen bla tamara aṭṭas, s uyenni war qqimen ca ḥdajen ad ḍwen.

Tyaẓiḍt war telli bu zeg ijḍaḍ izekkʷan kul tagrest ataf ad tarzu min ɣa tecc, minzi macca-nnes tettaf-it aseggas ikmel, ula d teṣmeḍ war tettiɣ ca aṭṭas, ɣar-s arric isleqqa xaf-s. S uyenni war yelli min umi ɣar ad tetḍu.

Iyaẓiḍen n lexxu zemmarn ad ḍwen tawḍen ca n twalatin al 7 mitṛu sennej i tmurt, mcḥal ma tuzzeggarett n aric n uyaẓiḍ temɣar, cḥal ma ittali ktar sennej i tmurt, maca aṭṭas zay-sen war tteggen ca tizemmar ad ḍwen, s uyenni nettaf lejdud-nneɣ Imaziɣen ɣar-sen cwayt n tidet deg wawal-nni innan : leɛgez i yejjin tyaẓiḍt war teṭṭiw.

Aqa ijjen ubidyu s teglanzit tzemmarem ad as-teslam s tutlayin nneḍni wanni war ifehmen i teglanzit, issawal xef ijḍaḍ-nni war iṭṭiwen :

talawin :

TED-edu
Seeker Tv
Redfeatherfarm.org

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Tamesmunt n « Ad nuru i yimyura s Tmaziɣt » tessnewju Andic Cahid

Tamesmunt n "ad nuru i yimyura s Tmaziɣt", iggur ad tegg ijjen wemsagar d aseklan ggin-as i yisem « Mayd nnan idlisen ? » aked umari Cahid...

Aɣennij anegdud g Arif : amezruy d termitin

Amari: Mimun Lwalid Asuɣel: Sufyan Lhani Mala taẓuri d afares animan axerras n kul tagrawt tanefgant, aqa Arif ɣur-s asneflul-ines g uẓawan d tedyazt d ccḍiḥ...

Atiliskup n James Webb isewwar-dd ipilarn n twaggit

Ipilaren d ilfan, n ugaz d tɛejjact, d waṭṭas n yetran: Atiliskup n Webb yeksi-dd ca n twessaf wer llint wer xliqent.