Mayen umi ineffeɛ weɣẓaẓ, i wul waha ?

Tala: Dw

Aṭṭas n yiwdan ig ittetten aɣẓaẓ, zzag-s lluz, taɣyayt… Ttettent midden minzi tettas-d d tmiẓiḍt x yiles. Waxxa din ca zzag-sen qqaren belli aɣẓaẓ izemmer ad irni si seḥḥet minzi dag-s aṭṭas n tadunt ideqqsen. Zeg ijjen uɣezdis nniḍen, nnant ca n trezzutin belli tadunt-nni ideqqsen i dag-s deg weɣẓaẓ tessbeḥ. Minzi teccur s Omega 3. 

Yecna i iḥenjiren d temɣarin i yeksin s ddiset

waxxa tadunt-nni ideqqsen tewweḍ ca n 60% deg weɣẓaẓ ameknaw taɣyayt. Maca nnfeɛ-nnes ktar zi ddruriyt-nnes. Aɣẓaẓ nettat d aɣbal n ibiṭaminen, Ipruṭinen d lmeɛden. Dag-s ca n tmeslayin timeqqranin aknaw akalsyum. Lluz netta dag-s ca n 250 mlg n ukalsyum di mkul 100 gram zzag-s. Netta d ijjen tsemkta yessbeḥ itticc i arrimet akalsyum i isebḥen i yexsan n iḥenjiren d temɣarin i yellan s ddiset. Aɣẓaẓ dag-s ula d uzzal ineffɛen i yexsan, i yenn ɣer llan ixsan ḍeɛcen.

Lfaydet n weɣẓaẓ d tameqqrant s waṭṭas ɛawed ɣer-s nnfeɛ x wul n bnadem d inerfeḍ-nnes. Mara teccid cwayt n weɣẓaẓ kur simana ad yiri d asebḥan maḥend a x-ak yeḥḍa zi laṭṭanat n wul, axenzir n uprustat d uxenzir n stumaɣu.

D ijjen rfaydet d tameqqrant

Imussnawen n tesdawit n Harverd Tamarikanit ttuɣa izzar-asen mlin-d lfaydet tameqqrant n weɣẓaẓ. Nnan-d ila aɣẓaẓ netta urid  issenqas zeg ukulistirul zeg idammen waha. Maca netta irenni utniwksid (antioxydant). Mamec ittɛawad ɣer ugenfi n waṭṭas n lehlacat.

Min yecnan qaɛ di manaya, nettaf di tesdawit n Harvard, ttuɣa tticen i ca n yiwdan ad ccen aɣẓaẓ zi ca n 24% zi min tetten deg wass amen yekmel. Min ufin ? ufin belli netni urid seḥḥen, maca qqimen amenni. Ca zzag-sen ɛad inqess di seḥḥet-nnes.

Cc aɣẓaẓ zi rweqt ɣer tenniḍen

Mala nessen mamec ɣa negg a necc aɣẓaẓ ataf ad aneɣ-yenfeɛ aṭṭas. Minzi aɣẓaẓ dag-s drus n waman maca yessur s ipruṭinen d sekkwar. Merra min dag-s ideqqes s min ineffɛen i ddat n bnadem. S uya qqaren ixess war dji ad t-tecced ar ɣa tejjiwned minzi ataf wer tzemmred ad tecced maccat nniḍen. Mala texsed wer tseḥḥid ca aṭṭas, ataf wer dag-s walu mala teccid ijjen tɣenjayt n weɣẓaẓ kul ass niɣ drus zzag-s kul simana. Minzi mala tkeṭṭred zzag-s ɛawed qa ataf a cek-iḍerr minzi iccur s  ikaluriten.

Tala: Dw

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min teɛna Rosa Parks issnekkren aɣewweɣ kunṭra i ubeṭṭu amessaẓur deg umarikan ?

Xminni i dd-njebbed awal x izumal n unhezzi n tlelli tameddant d umeglissaẓur (antiracisme)  deg umarikan, ad yili nettat zeg wudmawen i dd-ittasen ɣer...

Zi Tefrunkufunit d Tɛurba ɣer Tmaziɣufunit

Deg wemsagar ameggaru ittwaggen di tegzirt n Jerba (Tunes) i yellan d ijjen tmurt d Tmaziɣt, mmelqan dinni imɣaren n Tefrunkufunit maḥend ad bedden...

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Min tenna Wikipedia X Naser Zzefzafi?

Naser Zzefzafi (isem n Zzefzafi ikk-dd zeg « Azefzaf ») ilul netta di 04 nufember 1979 di Lḥusima (Arrif), d ijjen umeɣnas d asertan d Arifi....