Mayen umi ineffeɛ weɣẓaẓ, i wul waha ?

Tala: Dw

Aṭṭas n yiwdan ig ittetten aɣẓaẓ, zzag-s lluz, taɣyayt… Ttettent midden minzi tettas-d d tmiẓiḍt x yiles. Waxxa din ca zzag-sen qqaren belli aɣẓaẓ izemmer ad irni si seḥḥet minzi dag-s aṭṭas n tadunt ideqqsen. Zeg ijjen uɣezdis nniḍen, nnant ca n trezzutin belli tadunt-nni ideqqsen i dag-s deg weɣẓaẓ tessbeḥ. Minzi teccur s Omega 3. 

Yecna i iḥenjiren d temɣarin i yeksin s ddiset

waxxa tadunt-nni ideqqsen tewweḍ ca n 60% deg weɣẓaẓ ameknaw taɣyayt. Maca nnfeɛ-nnes ktar zi ddruriyt-nnes. Aɣẓaẓ nettat d aɣbal n ibiṭaminen, Ipruṭinen d lmeɛden. Dag-s ca n tmeslayin timeqqranin aknaw akalsyum. Lluz netta dag-s ca n 250 mlg n ukalsyum di mkul 100 gram zzag-s. Netta d ijjen tsemkta yessbeḥ itticc i arrimet akalsyum i isebḥen i yexsan n iḥenjiren d temɣarin i yellan s ddiset. Aɣẓaẓ dag-s ula d uzzal ineffɛen i yexsan, i yenn ɣer llan ixsan ḍeɛcen.

Lfaydet n weɣẓaẓ d tameqqrant s waṭṭas ɛawed ɣer-s nnfeɛ x wul n bnadem d inerfeḍ-nnes. Mara teccid cwayt n weɣẓaẓ kur simana ad yiri d asebḥan maḥend a x-ak yeḥḍa zi laṭṭanat n wul, axenzir n uprustat d uxenzir n stumaɣu.

D ijjen rfaydet d tameqqrant

Imussnawen n tesdawit n Harverd Tamarikanit ttuɣa izzar-asen mlin-d lfaydet tameqqrant n weɣẓaẓ. Nnan-d ila aɣẓaẓ netta urid  issenqas zeg ukulistirul zeg idammen waha. Maca netta irenni utniwksid (antioxydant). Mamec ittɛawad ɣer ugenfi n waṭṭas n lehlacat.

Min yecnan qaɛ di manaya, nettaf di tesdawit n Harvard, ttuɣa tticen i ca n yiwdan ad ccen aɣẓaẓ zi ca n 24% zi min tetten deg wass amen yekmel. Min ufin ? ufin belli netni urid seḥḥen, maca qqimen amenni. Ca zzag-sen ɛad inqess di seḥḥet-nnes.

Cc aɣẓaẓ zi rweqt ɣer tenniḍen

Mala nessen mamec ɣa negg a necc aɣẓaẓ ataf ad aneɣ-yenfeɛ aṭṭas. Minzi aɣẓaẓ dag-s drus n waman maca yessur s ipruṭinen d sekkwar. Merra min dag-s ideqqes s min ineffɛen i ddat n bnadem. S uya qqaren ixess war dji ad t-tecced ar ɣa tejjiwned minzi ataf wer tzemmred ad tecced maccat nniḍen. Mala texsed wer tseḥḥid ca aṭṭas, ataf wer dag-s walu mala teccid ijjen tɣenjayt n weɣẓaẓ kul ass niɣ drus zzag-s kul simana. Minzi mala tkeṭṭred zzag-s ɛawed qa ataf a cek-iḍerr minzi iccur s  ikaluriten.

Tala: Dw
Cahid Andic

Tussna d tsekla

ejj Comment
ifsar‑it

Amaynu

Leḥkayet n yayet Sidal

Fuṭu: Mapio Yessufeɣ-itt-idd, iɛawed-as tira : Khalid BOUYAALA. Ta d ij n leḥkayet tura s tmaziɣt,…

17 janvier 2021

Imneɣ n Ɛednan teḥkem x-as lmeḥkama ad yemmet

Le Rifain Teḥkem lmeḥkama n Ṭanja ass-a n larbeɛ s tmettant x uqettal i yenɣin…

13 janvier 2021

S ubidyu: Artistat d imusnawen n Arif ssitimen-awem aseggas amaziɣ d amimun 2971.

https://www.youtube.com/watch?v=sqGWFqGBvd8

13 janvier 2021

Aseggʷas Amaziɣ jer ass-a d iḍennaṭ

Yura-t Ridouan PAKHROU Iḍennaṭ εad ttuɣa aseggʷas amaynu Amaziɣ wer ɣer-s ttbeddin bu waṭṭaṣ n…

12 janvier 2021

« Ih ya Nnaḍur »; amaynu n Ɛali Ajwaw

Le Rifain Yeggur a dd-yessijj unaẓur arifi Ɛali Ajwaw (i yettwassnen s Mmi-s n tmurt),…

12 janvier 2021

Lɛutmani deg iraqen n wemsawaḍ anamun: « Aseggas ambarki! »

Saɛd ddin Lɛutmani Le Rifain Ibedd umeqqran n lḥukuma n Lmeɣrib, Seɛd ddin Lɛutmani, ɣer…

12 janvier 2021

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar