Categories: TadelsaTasekla

Leḥkayet n Sidi Ɛisa Uɛebdekrim

Tessufeɣ-itt-dd, tɛawed-as tira; Milouda El Hankari

Zeg udlis n A. Renisio: ÉTUDE  SUR LES DIALECTES BERBÉRES DES BNI IZNASSEN, DU RIF ET DES SENHAJA DE SRAÏR. GRAMMAIRE, TEXTES ET LEXIQUE.1932,

Leḥkayet-a, isemma-tt Renisio “LÉGENDE DE SIDI AISA UABDELKRIM”.Iεawed-as–tt Ɛmar n Ɛli zi Ayt Weryaɣel, izeddeɣ gi Meknas.

Adlis i dd-igguren d ij n tɣewwint n yezlan igerw-iten-dd Renesio zi ddcurat n Ayt Weryaɣel.

Milouda El Hankari

Sidi Ɛisa Uɛebdekrim, yemḍel gi Zzawit jer n Ayt Ɛebḍella d Ayt Ɣriḍ.

Iwa imɣer uka yeḍḍerɣel.

Ɣer-s tlata n tarwa-ines, kul ijjen s yemma-s, ijjen qqaren-as Sidi Mḥend, ijjen qqaren-as Sidi Musa, ijjen qqaren-as Sidi Yusef.

Yesqad-iten baba- tsen ad gemren gi lɣabet, a das-dd-awyen lweḥc zi lexla. Sidi Mḥend, yewwi-dd tayerẓiẓt. Sidi Yusef yewwi-dd taqennit. Sidi Musa ur yufi ci, yewwi-dd tiɣidet taqeccart.

Wami i dd-xeḍlen, inna-sen: a wladi min dd-tiwim? Iqerreb Sidi Mḥend d amezwaru, yuc-as tayerẓiẓt. yessekk xaf-s afus-ines, yenna-s; a memmi d tasebḥant. Iqerreb ɣer-s Sidi Yusef, yuca-s taqennit, yessekk xaf-s afus-ines ,yenna-s: a memmi  d tasebḥant. Iqerreb ɣer-s Sidi Musa yuca-s tiɣidet taqeccart, yessek xaf-s afus-ines, yufa-tt  d taḥercawt. Tessiwel-dd ɣer-s yemma-s n Sidi Musa, tenna-s i Sidi Ɛisa:” aqa ad tesxesred ci gi mmi”.

Inna-s netta Sidi Ɛisa: ad yegg rebbi tarwa-inek am ṭɣeṭṭan, wa ad yeccat wa, a tcexmani ɣa mragg°ajen, wa ad ijeggu x wa.

Sidi Mḥend, yejmeɛ taqbilt n Ayt Weryaɣel. Wami i ten-yejmeɛ, inna-sen: wi deg-kum ad iḍmen tagzirt, a dakum-ḍemneɣ necc taqbilt-nkum, jjuɛ d lmexzen ur ɣer-kum  dd-ittis. Qqimen ɣir sseɣden qqeɛ. Inna-sen: necc aqa ḍemneɣ jjuɛ d lmexzen ur x-kum dd-ittcerrif.

Wami ɣa yemmet, bnan-t, ggin-as tawwurt tewda-yasen. Ḥetta rami i  das-ggin tawwurt zdat i tegzirt, ɛad i tbedd. Netta yemḍel jer Izefzafan d Ayt Wejdir deg warendad n lebḥer.

Sidi Musa, yenya ij n nhar x tserdunt, iraḥ ag ubrid, yelqa ij n wergaz, yeṭṭef-as deg wargam n tserdunt, inna-s: ur zeg-k reẓẓmeɣ ɣir mala tucid-ayi  rrẓeq minzi ad sɛiceɣ tarwa-inu. Inna-s netta: ur ɣer-i min dak-ɣa uceɣ, melli ɣer-i min dak-ɣa uceɣ ila uciɣ-t i uzellif-inu. Yugi a s zeg-s yerẓem. Yenna-s:  iwa sir ag ubrid, ayen ɣa tafed  ag ubrid ksi-t. Sidi Musa isbedd taserdunt.

Idwel wergaz-nni ar ubrid, yufa ij n qettala terẓem aqemmum, trezzu wi ɣa tecc. Inna-s: nec ttreɣ-as rrẓeq , netta yuc-ayi qettala a dayi tecc, ad tecc tarwa-inu. Idwel ɣer-s yufa-t ibedd, inna-s: necc ttreɣ-ak rrẓeq, cekk tucid-ayi qettala. Inna-s: raḥ ukan, mala deg-k ci n nneyyet iksi-tt. Inna-s: la, yallaḥ ksi-tt cekk. Iraḥ akid-s Sidi Musa.

Wami iwḍen, qettala tenḍu-dd ar Sidi Musa, tenneḍ-as am tɛugg°aḍt gi nneṣṣ-ines.

X uyenni qqaren-as Sidi Musa aɛugg°ad.

Argaẓ-nni i das-iṭṭren rrẓeq, issek-as Sidi Musa afus-ines x tiṭṭawin-ines, uka idderɣel. Inna-s: sir ad truḥed ur dak yuci ci rebbi. Ur deg-k bu-nneyyet.

Ɛebdelwaḥed Ḥennu

S tira.. iles yeccat iẓewran...

ejj Comment
Tags: Tinfas

Amaynu

Neolithic…akuḍ i di nqelben yegduden x temɣart !

Tura-t: Tifraz gharmao "Tamɣart tella ḥuma ad tili di taddart, tella ḥuma ad tessgem, ad…

8 mars 2021

Ԑbesslam Acehbar d tesɣart-ines ad yili, ad issitem asitem ifawen

Yura-t: Muḥemmed Caca, s weεdal n uselmad Munεim Azegza   Asturjem : Andic Ilul Ԑbdesslam…

8 mars 2021

Tarifit d yemxumbal n tgumi-ines

Tura-t: Miluda Lḥenkari Adaf (introduction) Inna Miquel León Portilla deg usefru-ines s Nahuatl:Melmi ij n…

3 mars 2021

Rifinox, jer ɣezzu n tmenɣiwt d ɣezzu n ususem!

Netta d mmi-s n Wezɣenɣan, ism-nnes Lḥusin Bellekrac, i yettwassnen s Rifinox. ilul ass n…

2 mars 2021

Setta n tmeslayin wer tent-tessined x Albert Einstein

Yura‑t: Anir Maziɣ © picture alliance / dpa Albirt Aynctayen (s tlimant : Albert Einstein)…

1 mars 2021

« Tagrawt n 47 » Talimant… Wer ttεiceɣ ca di tili n baba

Tagrawt n 47, zi tegrawin timeqqranin n tsekla i yeẓra Aliman awerni i girra tamaḍlant…

28 février 2021

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar