Ijjen zeg inni inejmen zeg uḥarreg ɣer Uruppa, ittɛawad min x-as ikkin

Tala: Arrifinu.net

Zzat ad yehwa Anas Lḥemrawi ɣer tisi n waman ira isnekkar tɣuyyet ittbarraḥ: Brahim, Brahim! Ittεwad-ayi ijjen umedduker-inu ura d netta ira aqa-t gi tɣerrabut-nni: « nesεan taɣarrabut ɣer waman uxa nenya maca yenneɣni ucin i tagant (reɣwabi) ad d-awin amutur n tɣarrabut. Neqqim nettraja ag useɣdi-nneɣ ar ami nettesra i tɣuyyit tettawd-aneɣ-d zeg iyejdi n yiradj (rebhar) areɣin-d ca n tfawin n ttirnat ufus ttwanḍent-id dag-neɣ. Ira yennuqar-aneɣ-d rawggad yeqseḥ, idqer. Tewwaqnen-d x-aneɣ tewwura uxarres ur nessin min ɣa negg . Agayt yendu wis waḥit iḍdfar-it wis sin agayta neḍfar-in marra yidneɣ, mkur yejj mani ig yenḍu. Ggureɣ-d s weftaḥ cwayt usin-aɣ macḥar s minzi aman semḍen, tigg°di tecc-ayi. Weḍɣ-d ɣer yejdi uḥreɣ. Zi ssenani uciɣ i tagant n sswani weddariɣ dag-s a daxer.

Tɣuyyit n Anas teggama ayi-truḥ zi rbar gi marra abrid i d-ugureḥ ad awḥeḥ. Twara-ya wadjici d iradj ira yadjan yeqqseḥ. Ira yadja issɣed wayttad rḥis. Maca ira dini min daneɣ-isxrḍawen tazdugi n djret-nni. Ira mi d-arriɣ aneɣmis xef tlata ihudriyen tweddar tudart-nsen, mmuten sɣuyyeɣ s reḥriq nezfeɣ. Ttxarrseɣ gi Anas netta issawar-ayi x yemmas tirja-ines. Txarseɣ-d taḍeḥḥaket-ines n ira yedjan teḍfret ass- nni. Ira ittarezzu a zag-s issawar tigg°di-ines. Maca waxxa amenni war tessenjem ci zi raxaret. Ttxaraseɣ dag-s netta ihegga ɣer tisi n waman. Ura tirja-ines hegg°an-d aki-s ar tisi. Tirja-nneɣ d tikhuhin maca tamara-nneɣ nettxadjasi-tt temɣar.

Yura-t: Mustafa, B.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...