Pdf: Addriwen n uẓuyyet ‑ Ḥalim Lmadani

Azwel: Addriwen n uẓuyyet
Anaw: Asefru
Amaru: Halim El Madani
Tawlaft n uɣamus: Mohamed Taibi
Timegga n uɣamus: Abdelwahed Taibi
Tasiggezt: Al Anwar, Selouane, Nador
Asrus azerfan: 2020MO3014
ISBN: 978-9920-39-977-7

Addriwen n uẓuyyet, d amud ameẓwar n yezlan/usefru n weẓlawi Ḥalim Lmadani. Asijj ameẓwar x wedlis‑a, ittic‑aneɣ ijt n tmuɣri tiliw x min yerbu. Ammen dag‑s deg iẓwel: Aẓuyyet. La d tawlaft das‑yegga artista ṬṬaybi, dag‑s aṭṭas n uẓuyyet, as‑tinid teqqar‑aneɣ min dag‑s deg wamud‑a. Aẓuyyet n ucal, n tyemmat, d ca nniḍen. Di daxel n wedlis, nettaf aẓlawi yura s usekkil Alatini, d usekkil n Tfinaɣ.

Mala tuɣa amaru xmi yettari isrusa zzates ameɣri, necc deg wemcan n umeɣri srusiɣ
din ixef inu; ttariɣ i yexf inu, minzi meɛlik tuɣa kessiɣ amnus i ymeɣra ili war d tiseɣ.

Zi tmessizwart n wamud Addriwen n uẓuyyet

Tayemmat, tamurt d min ɣer‑s yeqqnen d imunas, tira, tayri, d tina d tisfifin i di nzemmer a nsedda Tiqessisin n weẓlawi Ḥalim Lmaḍani

Uriɣ asefru,
Ma d wenni d asefru ?
Melmi mma das sḥinnbeɣ
Ili yexs ad iru.

Zi tqessist: Asefru

Wadem‑ayi a yarebbi
Ttuɣa wer dayi itɣil;
Azal n tyemmat,
Ajenna wer t‑yeddil !

Taqessist: Tayemmat

Tiqessisn isettfen deg wamud‑a, nettaf aẓlawi wer dag‑sent iceṭṭer di tmaziɣt yeqquren, deg iwalen d iqdimen, d yin d imaynuten. Mamec dag‑sent msebḍant tebridin n usefru. Jer min yeccuren s Umiṭafur, d min di dd‑ittas weẓlawi nican ad yini min yixs.

Bla awi err deg awal. Adlis‑a ɛad wer x‑as yeqfil usegg°as di tsedlisin, al mani ttuɣa das yeḍleq weẓlawi deg internet, ad tɣren yiwdan marra.

Ssa tzemmrem ad t‑idd‑tessehwam. niɣ ad t‑ɣrem.

Sehwam‑t‑idd

Majid Aqelɛi
Majid Aqelɛi
Majid, Izran, Tudart tazgzawt, d Tussna...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s