Iḥudriyen Imeɣrabiyen: Nɣufa di ddewla-ya!

(Photo by STRINGER / AFP)

Iḥdriyen n Lmuɣrib dewlen ca zzag-sen srusan iseqsan n tlelli n wemdan (la liberté individuelle). Ijjen zzag-sen iɛawed mamec raḥen nitni d gruppu ɣer ijjen temdint, maḥend ad kran ijjen taddart, maca ayt bab n tudrin ttagin ad asen-kran minzi akid-sen taḥenjirt d tameddukelt-nnsen.

Aḥudri-ya yeqqar « Imeɣrabiyen wer ssinen belli mala ɣer-k ca n icten d tameddukelt maci uɣil ad kid-s teṭṭsed. Necnin nxes ad nesseɛda ijjen lweqt yecna, maca nettaf zzat-neɣ imxumbal d imeqqranen. Wer nzemmer ad nedder mamec i daneɣ-ixess« . Yerni yenna: « ddewla ixess ad aneɣ-tewwec lxedmet, tazeddiɣt, macca d mani ɣa neggenfa mala nehlec. Wer lli ad aneɣ tadef deg wexxam n yiḍes« .

Ijjen uḥenjir nniḍen, issiwel x lqanun ig ittemsaren di Lmuɣrib deg ijjen ubidyu, yenna « maɣer Irumiyen d ixalijiyen wer kid-sen tteggem walu? ma minzi ɣer-sen ttmenyat?« . Aṭṭas n iḥudriyen qqaren belli lqanun di Lmuɣrib amec nessen wer yelli ca xef merra imeɣrabiyen. Ttwalan ila ttwajar teddren tudert-nnsen amek xsen, maca tarwa n wegdud walu.
Zeg ijjen uɣezdis nniḍen, ttwekkaden iḥudriyen ila timeslayin n ddin ixess-asent ad qqiment jar bnadem d Rebbi. Iwdan nniḍen wer ɣer-sen bu lḥeqq ad adfen di ssuq-a. Amussu umi qqaren « neffeɣ x lqanun (Moroccan outlaws) » ula d nitni carcen-d abidyu i di issiwel uḥudri-ya x manaya. Amussu-ya ittazel maḥend ad ibeddel lqanun di Lmuɣrib, ad iwwec i temɣarin lḥeqq ad ɣeḍlent aɛeddis. Tudef akid-sen ula d Layla Slimani, Ṭaher Ben Jellun d waṭṭas d inniḍen.

Rezzun zi ddewla ad tegg ijjen lqanun ad yewwec lḥeqq i bnadem ad igg mayen ixes. Ijjen uḥenjir qqaren-as ayyub yejja ijjen wawal x ubidyu-ya « Aqqa leqrud uca ttɛicen ḥsen zzag-neɣ« .

Ɣer ɛawed: « Xseɣ ad ugureɣ wer dd-ttɛiqqibeɣ… » ta d ict d tɣuyyit n ijjen temɣart d Tarifit

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min teɛna Rosa Parks issnekkren aɣewweɣ kunṭra i ubeṭṭu amessaẓur deg umarikan ?

Xminni i dd-njebbed awal x izumal n unhezzi n tlelli tameddant d umeglissaẓur (antiracisme)  deg umarikan, ad yili nettat zeg wudmawen i dd-ittasen ɣer...

Zi Tefrunkufunit d Tɛurba ɣer Tmaziɣufunit

Deg wemsagar ameggaru ittwaggen di tegzirt n Jerba (Tunes) i yellan d ijjen tmurt d Tmaziɣt, mmelqan dinni imɣaren n Tefrunkufunit maḥend ad bedden...

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Min tenna Wikipedia X Naser Zzefzafi?

Naser Zzefzafi (isem n Zzefzafi ikk-dd zeg « Azefzaf ») ilul netta di 04 nufember 1979 di Lḥusima (Arrif), d ijjen umeɣnas d asertan d Arifi....