Ha mamec tteggen i « Teznunt »!

Le Rifain

Isewwer yijjen uḥudri zi Ayt Cicar ijjen ubidyu ifser-it x youtube, yesskan deg-s tisurifin i yeḍfer bac ad yessenw « Taznunt ».

Ta zi maccat i ttun yewdan n yiḍa deg waṭṭas n imucan, aked uɣezdis n maccat nneɣni i ttuɣa tteggen lejdud d tḥennatin-nneɣ. Am lemgibiɛa d uferfur d uḥerḥur d icarecmen ….

Taznunt, amen yesskan ubidyu-ya, ḥeffren-as di tmurt, tteqqden din i ikeccuḍen al ɣa dḥan d tiyerjin. zi ssenni, srusan dinni baṭaṭa d ṭṭri, tterran x-as isli. Ttbellaɛen x-as wer itteffeɣ lefwar. al ɣa sḥeqqen tenwa, ad raḥen a x-as reẓmen.

https://www.youtube.com/watch?v=VzSGEbpp2iU&feature=emb_logo&ab_channel=ASplus

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...