Ha mamec tteggen ayt Ifiyey (Figig) i wass n lɛunesret

Tamurt n Ifiyey (Figig) tus-d deg usammer n Lmaγrib .. g uɣezdis n tmurt n Dzayer … Ifiyey (figig) ittwassen s temyurin-ness xirlleh. Ad ssiwlex da s wass n lεunesret ..nix am mač das-neqqar nečni « gerraba » nix « hatčba »… ttefɣen di-s imqqranen d imẓyanen…tiwetmin d iwtman…tiwačunin d lbeẓẓ.

Lεunesret i tmurt n ifiyey tettɣima yumayen :  ass amezwar ⵚⴹⵉⵚ ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ (6 juillet) neqqar-as « gerraba tamẓyant ». Ttilin di-s drus n iwdan day imeẓyanen dx tettɣima day azgen n wass, si mik sfetḥen 10 n tuffut al tizzarnin 12h …tturaren nix treččan di-s lbeẓ s waman ikɣiren-nsen.

Ass ussen d ass n ⵙⴰⵜ ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ (7 juillet) an wass nqqar-as « gerraba tameqqṛant », tettɣima ass ikmel, an wass tisednan tekkent i lefḍuṛ berkukes, imeẓyanen ttefɣen l uɣir si mik sfetḥen adili turarn.. Dx si dffer lefḍuṛ s uk zell (après midi) mik tčen berkukess teffɣen wala d imqqṛanen … A n wass ttilin di-s iwdan xirlleh, qaε iɣerman n tmurt ttefɣen .. Tettili tmurt treqq s leḥmu qbala s mayzzg das-neqqaṛ lεunesret .. Ttemraččan di-s mitten s waman al mik tqerreb tfuyt a ttehwa, mik ssekfan turart ..kkuren lbeẓẓ lčwarej ttiεumen tkemlen tafugla-nsen …tiwačunin d tzednan kkurent ttarent lεafiyt s tṛeḍwin n tezdayt d iqečḍan al xfess tneggzent nix tifatent ḥuma ad qqarent tɣawsiwin nix lḥwayj nsent s ukkaman.

Rajae M.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Tamesmunt n « Ad nuru i yimyura s Tmaziɣt » tessnewju Andic Cahid

Tamesmunt n "ad nuru i yimyura s Tmaziɣt", iggur ad tegg ijjen wemsagar d aseklan ggin-as i yisem « Mayd nnan idlisen ? » aked umari Cahid...

Aɣennij anegdud g Arif : amezruy d termitin

Amari: Mimun Lwalid Asuɣel: Sufyan Lhani Mala taẓuri d afares animan axerras n kul tagrawt tanefgant, aqa Arif ɣur-s asneflul-ines g uẓawan d tedyazt d ccḍiḥ...

« Taqerfit » niɣ lḥubb asemmaḍ jar iḥudriyen deg idurar n waṭlas.

Aṭṭas i yettɣilen ila amlussun jar wewtem d tewtemt axmi ttuɣa wer yelli di ledcur qbel ma ad dd-banent traccwin tinamunin, minzi amun ila...