« Awal aqqa-t x yiles-nnec, maca wer tzemmred ad d-tfekkred ». Tessned Mayemmi?

Tala: BBC

Ca n twalat tettxsed ad d-tfekkred ca n yisem waxxa aqqa-t x yiles-nnec ? Tili tzemmred ad txayled bnadem-nni texsed ad tafed isem-nnes, mala yenna-t-id edd ataf deɣya ad d-tessned. Waxxa manaya ittili aṭṭas aked yismawen n yiwdan. Maca izemmer ac-yuqeɛ amenni aked ca n yismawen n ca n tmslayin nniḍen. Manaya wer ixes ca ad yini war tzemmred ad tfekkred lmeɛna n yisem-nni, maca ɣir wer tzemmed ad as-tafed isem-nnes waha. 

Amxumbel n twafit n yismawen zeg imxumbal n ukunṭrul amassan i yettafen iwdan zzat-sen xmi ttilin deg lwesṭ n buḥbel-nnes niɣ d iwessura. Aweḍḍer-a n yismawen ittili aked ca n yismawen tili bnadem issen-iten mliḥ, innum akid-sen maca wer izemmer ad ten-d-ifekker !. Aweḍḍer-a n yismawen i yellan x tixeft n yiles izemmer ad ikk zi sigund, tminut niɣ ar tiseɛɛatin qqaɛ. Iwessura qqaren qa d tewser ig itteggen amenni, xminni bnadem wer ittif isem n min xef irezzu. 

Danita, bandem tili issen man isem i xef irezzu, isem-nni aqqa-t x yiles-nnes, maca wer izemmer ad t-yaf. Imussnawen n tnefsiyt qqaren-as i manaya « addad ig illan x tixeft n yiles ». Da ittili ijjen useqsi : Ma manaya iqqen ɣer ca n umxumbel di twengimt ? Maḥend ad fehmen ipsikulugen mamek d melmi igg ittemsar waya, ufin aṭṭas n imxumbal. Temsar-asen am imussnawen n wanstrunumi, i yettxsen ad fehmen ca n ifinuminen deɣya deɣya ttmekkasen am iḍuqquzen n yetran. X manaya, ufin tnayen n tebridin ig issakk°aḍen ɣer cwayt n wefham-nnes d usefsi-nnes : Aḍfar n tebridin tigamanin (naturelles) niɣ xminni ɣa d-saqaren ijjen uweḍḍer n twafit n wawalen di llabu.

Imerzuten ig iqqaren amxumbel n n trezzut x wawalen d ufinumin n « x tixeft n yiles » ggin tzemmar maḥend ad afen tnayen n tneqqiḍin : Cḥal n twalatin ig ittɛawad ufinumina-a ? D mant tebridin i zi nzemmer ad tent-nessefsi. Aya ixes ad yini mamec ɣa yegg bnadem-nni ad yaf awal-nni min xef irezzu bla ca n twiza zi berra (Am tarezzut x wawal-nni di ca n udlis, niɣ ca n bandem nniḍen aqqa-t din ad d-yewwec tamrarut).

Imerzuten ɣer-sen ca n iwdan umi ittuqiɛ manaya kul twalat, xeddmen akid-sen. Iwdan-a ttzemmamen melmi d cḥal n twalatin i dasen-ittuqiɛ manaya. Ufin belli imeḥḍaren di tesdawit ittuqiɛ-asen uweḍḍer-a jar ijjen twalat ar mertayen di simana. Ḥaca inni illan deg issgusa n settin d sebɛin ittili ɣer-sen uweḍḍer-a cwayt kṭer. Icricen di tarezzut-a ig illan deg iseggusa n tmanin ittuqiɛ-asen dubli x imeḥḍaren di tesdawiyin. 90% zzag-sen ttafen awal-nni min xef ttuɣa rezzun. 

Maca waxxa amenni ixess a neksi ḥadur-nneɣ zi ddegg-a n trezzutin. Minzi iwessura tudert-nnsen lebda aqqa-t ṭrankil. Maci am iḥudriyen, ɛawed tili iwessura-ya ttzemmamen iwalen i yufin bla iwalen-nni i wer ufin ca. Maca tamussnawt n tnefsiyt Dona Malgrin zi tesdawit n Indiana, teqqar belli manaya. Wer ɣer-s bu tɣuni aked lɛumur n bnadem, maca aked cḥal n tussna i ɣer-s. Mala imeqqranen ɣer-sen ineɣmisen (infomations) kṭer zeg inni imeẓẓyanen s uya ataf zemmren ad asen-yuqeɛ manaya kṭer zeg imeẓẓyanen.

Aqqa manaya waxxa amenni ɣer-s udem yecnan, minzi ixes ad yini ila awal-nni min nrezzun ittwassen ɣer-neɣ, azgen ameqqran n iwdan ttakk°aḍen ad afen awal-nni. Di twalat nniḍen i ɣa tafed belli awal-nni ittirar akid-k fuleɛleɛ, ffeɣ ɣer berr, wwet ijjen ddura x taddart. Manaya ac-iɛawen maḥend ad tafed.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min teɛna Rosa Parks issnekkren aɣewweɣ kunṭra i ubeṭṭu amessaẓur deg umarikan ?

Xminni i dd-njebbed awal x izumal n unhezzi n tlelli tameddant d umeglissaẓur (antiracisme)  deg umarikan, ad yili nettat zeg wudmawen i dd-ittasen ɣer...

Zi Tefrunkufunit d Tɛurba ɣer Tmaziɣufunit

Deg wemsagar ameggaru ittwaggen di tegzirt n Jerba (Tunes) i yellan d ijjen tmurt d Tmaziɣt, mmelqan dinni imɣaren n Tefrunkufunit maḥend ad bedden...

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Min tenna Wikipedia X Naser Zzefzafi?

Naser Zzefzafi (isem n Zzefzafi ikk-dd zeg « Azefzaf ») ilul netta di 04 nufember 1979 di Lḥusima (Arrif), d ijjen umeɣnas d asertan d Arifi....