Amuddu ɣer Serwan (09): Umi i d-iḍreq Baɣus i imeṭṭawen

Lerifain.fr

Jar umnus n rehrac dayi d-iṭṭfen d uraji ɣar usafar. Jar umnus n reḥbes d tanbart mecḥar ɣa tewwec. Jar trelli war idjin d ineɣmisen n taddart i wer ttifeɣ. Ttafeɣ ixf-inu tettuɣ kurci rehhiɣ deg wawar d taḍsa d uxarreṣ. Ssidfen-d xaf-neɣ ibujadiyen nneɣni nedwer deg waṭṭas.

Kur ijjen mani ig issawar, ijjen iẓẓer ijjen iggur ij itaḍser ij ixezzar. Yin i d-yudfen d imaynuten marra sqaren xezzarn day-sen yin εad di idja uxeyyeq. Day-sen yinn igg°den. Marra xezzaren mamec iggur reḥbes axmi i d-uḍan zeg ujenna terqa-ten temmurt. Γari ij n udlis d ameẓẓyan, ucin-aɣ marra ijjen ijjen zzay-sen, qqaren-as (amanr n unḥbas) yura s waṭṭas n tutlayin zzay-sent Tmaziɣt. Day-s min ɣar-s ɣar unekraf d min xaf-s. Qqareɣ day-s maca izerf-nni day-s ttafeɣ ag mamec i nedja ttafeɣ din aṭṭaṣ n rag°aaj. Uca tsseqsan-ayi imeddukar xef min day-s yuran. Qqareɣ-asen-d min din jar ixarriqen ḍ usigwed d ifuray dasen-tteggan i izerfan n ufgan d tburejwin ittejjen ad zzay-sent ttadfen imessegguren.

Nec sneɣ illa yinni marra ḍ iceṭṭiḥen, maca xseɣ aḍ ɣareɣ ḥend aḍ nɣeɣ akud. Ɛawed tεejb-ayi Tmaziɣt-nni i yuran s tfinaɣ waxxa day-s aṭṭas n wawaren zi Teεrabt. Yinn issnen ad ɣaren marra qqaren aɣezdis yuran s Teεrabt. Illa Sifaw yufa day-s Tafransist d ten ig idjan d tutlayt nnes. Iqqar arami iwweḍ ca n wawal war das-iεjib uca iwta adlis-nni aked tmurt. Marra xzaren ɣar-s netta iḥḥenkar uca isseɣḍ cwayt igga ijt n tdaḥḥact d tameqqrant. Inna weḥd-s: « Yawem lqiyyama ad xaf-wem deḥceɣ mliiiḥ a lkuffar ».

Teεḍa tmeddit-nni nebda nttessu i yin imaynuten. Ijjen zzay-sen qqaren-as « Baɣus » inna-aneɣ nec ssut-ayi swadday i ca n qama. War zemmareɣ ad ṭṭseɣ amya waha gg°deɣ zi bu uεecmer-in. Marra deḥcen xaf-s uca netta ixes ad iru am ca n uḥenjir d amezzyan netta ɣar-s ktar zi 42 n isegwusa. Itarjiji, izeεεef fus-nnes iqqar: « A yemma min day d-iwwin da ». Ɣar-s awar d Awaryiɣer. Nessarḥat negga-as rxaḍar, nniɣ-as: « Aqa cek akidi war xaf-k ittekk illa min xaf-i ɣa ikken iwa iri d aryaz ». Negga-as raq swadday ij n qama. Maca Sifaw ixezzar day-s s uɣezdis waxxa war issiwir maca tiṭṭawin-nnes qqarent kurci.

Sifaw war issiwir ca aked marra yin din. Ixezzar yin das-inna rxaḍar-nnes waha zzay-sen nec. Maca din yin i zi ittagwed xmi ten-ittwara ssawaren aṭṭaṣ. Neṭṭes tameddit- nni, mana iḍeṣ-a jar ujuxaret d uzunfaret n tidi ḍ uwejjeq n qamat d reḥmu. Mliḥ ysiɣ kidi leεbaya teṭṭseɣ day-s d tenni d dduri-inu. Ijt n rkaccet ssuɣ-tt xef qama n wuzzar. Ijt nneɣni ḍefṣeɣ-tt ggiɣ-tt d tsummet leεbaya d dduri wami sabana ttagin xaf-s. Zeεma qa ttjeyyafen day-sent ixef-nsen, aked tarayet n refjar itteqqes cwayt n uṣemmiḍ. Maca mamec ɣa tegged ad teddred s rkacet-nni qa turṣuḍ tɣum triḥ. Ɛawed day-s ixecciwen n taḍuft tmekkasen-d weḥḥed-sen. Xmi i d-tnekkareɣ zeg-iḍeṣ ttafeɣ azedjif-inu iccur s ixecciwen qqaren-asen vidunṣi ḍi reḥbes. Xef manaya wen ɣa yawḍen ad yadef ɣar reḥbes n Lmaruk. Ad iysi tinεacin n leεbaya d tassut- nnes akid-s mara d tajrest ktar.

Yura-t: Yuba Ubrayim
 

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Tamesmunt n « Ad nuru i yimyura s Tmaziɣt » tessnewju Andic Cahid

Tamesmunt n "ad nuru i yimyura s Tmaziɣt", iggur ad tegg ijjen wemsagar d aseklan ggin-as i yisem « Mayd nnan idlisen ? » aked umari Cahid...

Aɣennij anegdud g Arif : amezruy d termitin

Amari: Mimun Lwalid Asuɣel: Sufyan Lhani Mala taẓuri d afares animan axerras n kul tagrawt tanefgant, aqa Arif ɣur-s asneflul-ines g uẓawan d tedyazt d ccḍiḥ...

Atiliskup n James Webb isewwar-dd ipilarn n twaggit

Ipilaren d ilfan, n ugaz d tɛejjact, d waṭṭas n yetran: Atiliskup n Webb yeksi-dd ca n twessaf wer llint wer xliqent.