Amari Muḥemmed INƐISA yessufeɣ-dd adlis d amaynu

Le Rifain

Awarn i umi i dd-yessufeɣ amud n yezlan azwel-nnes « Afriwen n tfawt« . Yedwel-dd ɣer-neɣ umari Ariifi Muḥemmed Inɛisa s yijj n udlis d amaynu, twalat-a deg yiger n wungal.

Ungal-a i yellan zi tefsarin n tmesmunt n Tamezɣa deg Uɛarwi, azwel-nnes: « Amseksi jer weẓwar d wafar ». Ad yemmerni ɣer tinidlisen tarifit, ad yewc ijj n jjehd i tsekla tarifit i yeffuden tisurifin am tina.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s