Am uɣi am lbakur

Yesmun-itt, izemmem-itt: Ɛebdelwaḥed ḤENNU

« Am uɣi am lbakur », d awal zi min dd-jjin imezwura, yettwaqqar xmi i dd-ittberra ɣer-k ca n yijjen zi ca n lḥajet ttuɣa yizwar yegga-tt ula d netta. Niɣ mala irezzu ɣer-k ca n yijjen ca n lḥajet, netta ttuɣa yizwar-as iqḍeɛ-ak lḥajet am tenni.

Awal-a x-as tḥajit, alik-awem-tt:

Ttuɣa din ij n temɣart ɣer-s aṭṭaṣ n wurtan (tiɣudanin), uca xmi i dd-ittaweḍ wakud n lbakur, tettekkes, tettett, wer tticc walu i tajjart nnes.

Tajjart nnes ula d nettat, ttuɣa ɣer-s tafunast, uca umi tuṛu tfunast-nni, yeqqim uɣi izelleɛ! Tetteẓẓi, tsess, min x-as ittceṭṭan, tkessi-t tneqqel-it g wazzerg.

Ij n twala, tenna-s tajjart-nnes: « Ḥcuma x-am, tneqqled aɣi g wazzerg, mli mɣar dayi-t-id-tetticced ad sweɣ ! »

Terra x-as nettat, tenna-s: « Zeɛma am uɣi am lbakur ! »

uca zi sseni yeqqim d awal : « am uɣi am lbakur »

ɣer ɛawed: Tuli tuli

Ɛebdelwaḥed Ḥennu
Ɛebdelwaḥed Ḥennuhttps://lerifain.fr/
S tira.. iles yeccat iẓewran...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Tamesmunt n « Ad nuru i yimyura s Tmaziɣt » tessnewju Andic Cahid

Tamesmunt n "ad nuru i yimyura s Tmaziɣt", iggur ad tegg ijjen wemsagar d aseklan ggin-as i yisem « Mayd nnan idlisen ? » aked umari Cahid...

Aɣennij anegdud g Arif : amezruy d termitin

Amari: Mimun Lwalid Asuɣel: Sufyan Lhani Mala taẓuri d afares animan axerras n kul tagrawt tanefgant, aqa Arif ɣur-s asneflul-ines g uẓawan d tedyazt d ccḍiḥ...

« Taqerfit » niɣ lḥubb asemmaḍ jar iḥudriyen deg idurar n waṭlas.

Aṭṭas i yettɣilen ila amlussun jar wewtem d tewtemt axmi ttuɣa wer yelli di ledcur qbel ma ad dd-banent traccwin tinamunin, minzi amun ila...