Am uɣi am lbakur

Yesmun-itt, izemmem-itt: Ɛebdelwaḥed ḤENNU

« Am uɣi am lbakur », d awal zi min dd-jjin imezwura, yettwaqqar xmi i dd-ittberra ɣer-k ca n yijjen zi ca n lḥajet ttuɣa yizwar yegga-tt ula d netta. Niɣ mala irezzu ɣer-k ca n yijjen ca n lḥajet, netta ttuɣa yizwar-as iqḍeɛ-ak lḥajet am tenni.

Awal-a x-as tḥajit, alik-awem-tt:

Ttuɣa din ij n temɣart ɣer-s aṭṭaṣ n wurtan (tiɣudanin), uca xmi i dd-ittaweḍ wakud n lbakur, tettekkes, tettett, wer tticc walu i tajjart nnes.

Tajjart nnes ula d nettat, ttuɣa ɣer-s tafunast, uca umi tuṛu tfunast-nni, yeqqim uɣi izelleɛ! Tetteẓẓi, tsess, min x-as ittceṭṭan, tkessi-t tneqqel-it g wazzerg.

Ij n twala, tenna-s tajjart-nnes: « Ḥcuma x-am, tneqqled aɣi g wazzerg, mli mɣar dayi-t-id-tetticced ad sweɣ ! »

Terra x-as nettat, tenna-s: « Zeɛma am uɣi am lbakur ! »

uca zi sseni yeqqim d awal : « am uɣi am lbakur »

ɣer ɛawed: Tuli tuli

Ɛebdelwaḥed Ḥennu
Ɛebdelwaḥed Ḥennuhttps://lerifain.fr/
S tira.. iles yeccat iẓewran...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s