Ḥeddu d ɛidelɛac!

Iseqsa-ten uselmad: »tessnem min yeɛna tiwecca? »

Rrin-dd x-as s tmijja n temẓi: « stad naaaaɛam »!

Yerni iseqsa-ten: « min din tiwecca? »

Smunen-dd s tmijja d tenni: « ɛidlɛac! »

Yesberquqqi deg-sen tiṭṭawin, yenna-sen: « tiwecca a dd-tawyem ɛecra ɛecra duru i yijjen, wenni wer tt-idd-yiwyen, wer isess bibsi, wer ittett qawit! »

irewweḥ Ḥeddu ɣer yemma-s, yebda itteddez x-as iḍaren, irezzu a das-tewc ɛecra duru. Maca yemma-s teqqar-as: « a mmi, meɛlik ɣer-i ɛecra duru, a zeg-s dd-sɣeɣ taftilt n lqendil, maɣar wer teẓrid nettɣima di tallest? mani dak-ɣa-afeɣ necc ɛecra duru? »

Maca Ḥeddu, yeqqim amenni itteddez iḍaren yeqqar-as: « maɣar necc mendun iḥḥramen? nitni merra ad swen bibsi necc ad qqimeɣ xezzareɣ deg-sen? »

Txarreṣ yemma-s, uca tenna-as: « aqqa-c ruḥ steftef deg uyennir n tyaẓiḍin, a din tafed ij n xemsa n tmellalin, ksi-tent awi-tent i « lmuɛellim »-nwem i yeqqimen ferqeccɣel!

Walu, Ḥeddu yugi x tmellalin, irezzu tamcumt-nni n ɛecra duru! iqelɛ-as-dd ul i yemma-s, uca tenna-s: « tessned min ɣa tegged a Ḥeddu inu? Ruḥ ad traḥed ad theggred cekk d ɛidelɛac-a »!

Tugur ad traḥ ad tefren imendi-nnes, tejja Ḥeddu ittberkikkiḍ, itteddeẓ tiḍarin…

Ɣer ɛawed: Min yegga lmexzen d wenni d netta!

Ɛebdelwaḥed Ḥennu
Ɛebdelwaḥed Ḥennuhttps://lerifain.fr/
S tira.. iles yeccat iẓewran...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Tamesmunt n « Ad nuru i yimyura s Tmaziɣt » tessnewju Andic Cahid

Tamesmunt n "ad nuru i yimyura s Tmaziɣt", iggur ad tegg ijjen wemsagar d aseklan ggin-as i yisem « Mayd nnan idlisen ? » aked umari Cahid...

Aɣennij anegdud g Arif : amezruy d termitin

Amari: Mimun Lwalid Asuɣel: Sufyan Lhani Mala taẓuri d afares animan axerras n kul tagrawt tanefgant, aqa Arif ɣur-s asneflul-ines g uẓawan d tedyazt d ccḍiḥ...

« Taqerfit » niɣ lḥubb asemmaḍ jar iḥudriyen deg idurar n waṭlas.

Aṭṭas i yettɣilen ila amlussun jar wewtem d tewtemt axmi ttuɣa wer yelli di ledcur qbel ma ad dd-banent traccwin tinamunin, minzi amun ila...