Ḥeddu d ɛidelɛac!

Iseqsa-ten uselmad: »tessnem min yeɛna tiwecca? »

Rrin-dd x-as s tmijja n temẓi: « stad naaaaɛam »!

Yerni iseqsa-ten: « min din tiwecca? »

Smunen-dd s tmijja d tenni: « ɛidlɛac! »

Yesberquqqi deg-sen tiṭṭawin, yenna-sen: « tiwecca a dd-tawyem ɛecra ɛecra duru i yijjen, wenni wer tt-idd-yiwyen, wer isess bibsi, wer ittett qawit! »

irewweḥ Ḥeddu ɣer yemma-s, yebda itteddez x-as iḍaren, irezzu a das-tewc ɛecra duru. Maca yemma-s teqqar-as: « a mmi, meɛlik ɣer-i ɛecra duru, a zeg-s dd-sɣeɣ taftilt n lqendil, maɣar wer teẓrid nettɣima di tallest? mani dak-ɣa-afeɣ necc ɛecra duru? »

Maca Ḥeddu, yeqqim amenni itteddez iḍaren yeqqar-as: « maɣar necc mendun iḥḥramen? nitni merra ad swen bibsi necc ad qqimeɣ xezzareɣ deg-sen? »

Txarreṣ yemma-s, uca tenna-as: « aqqa-c ruḥ steftef deg uyennir n tyaẓiḍin, a din tafed ij n xemsa n tmellalin, ksi-tent awi-tent i « lmuɛellim »-nwem i yeqqimen ferqeccɣel!

Walu, Ḥeddu yugi x tmellalin, irezzu tamcumt-nni n ɛecra duru! iqelɛ-as-dd ul i yemma-s, uca tenna-s: « tessned min ɣa tegged a Ḥeddu inu? Ruḥ ad traḥed ad theggred cekk d ɛidelɛac-a »!

Tugur ad traḥ ad tefren imendi-nnes, tejja Ḥeddu ittberkikkiḍ, itteddeẓ tiḍarin…

Ɣer ɛawed: Min yegga lmexzen d wenni d netta!

Amaynu

Yeqqen ɣer-s