Leḥkayet n Sidi Ɛisa Uɛebdekrim

Tessufeɣ-itt-dd, tɛawed-as tira; Milouda El Hankari Zeg udlis n A. Renisio: ÉTUDE  SUR LES DIALECTES BERBÉRES DES BNI IZNASSEN, DU…

Urar ɣer Imaziɣen n Arrif : ass amezwaru, ddfuɛ d ca nneɣni (1/3)

Azgen ameqqran n wuraren di Arrif ttuɣa tteggen-ten yiwdan zegga tili kemmlen, salan zi tmeyra. Uraren-a wer ttkemmilen ar ɣa…

Ur illi d axeyyeq – Mimun Amsebrid

Ur illi d axeyyeq –Qaɛ iwdan ttxeyyiqen !Ur illi d amiri –Tumert ɣer-s ibriden !Ur illi d axarres –Qaɛ iwdan…

Ass n Valentine : Mamec ixezzer ddin ɣer tmexsa ? (2/2)

Ass n Valentine Xmi i d-ittakk°aḍ ass n 14 zi febrayer, ttɛeqqaben lemwaḥel d izegg°aɣen. Ulawen mani mma, d tebratin…

Xmi Azlawi ittegg°ej x turjiwin-nnes

Victor Brauner (1937) Ca n merrat ittawi-ayi-d Rebbi ila bnadem itteddren di Lmuɣrib niɣ timura i dags-irewsen ixess-as ad yurja…

Ass n Valentine : Mamec ixezzer ddin ɣer tmexsa ? (1/2)

Xmi i d-ittakk°aḍ ass n 14 zi febrayer, ttɛeqqaben lemwaḥel d izegg°aɣen. Ulawen mani mma, d tebratin n tmexsa ttilint…

Merra min texsem ad tessnem x « Uccen radio »

Ɛebdelwaḥed ḤENNU Logo n uccen ‑ Tala: uccen.net Nettetter i ddewla a daneɣ tessidef tamaziɣt ɣer sekwila, Nettetter zi ddewla…

Playa n Acapulaco: awarni 60 n iseggusa, tarɣa dag‑s tfawt ɛawd!

Ict tkemmict n yewdan, ttuɣa tsaran x Playa n Miksik, ẓrin min wer ẓrin ɛemmers. Terɣa tfawt d tazegzawt deg…

MULAY MUḤEND d taryazt ad teqqim i lebda

Yura-t : Ridouan Pakhrou Ass-a 6 febrayer ad tiri εdun 58 iseggasn xef tmettant n ijen weyrad d Arifi d ameqqran,…

Hayku d Ajabuni

Mimun Amsebrid Ammen ur ssineɣ mayemmi,Ttexseɣ ddunect-aI ɣar d-nettass ḥama a nemmetNatsum Sûsiki. *** Timenɣiwin mani mmaU waxxa amenniAman ttazzlen…

Ass ameggaru n Mulay Muḥend gi Arif

Miluda LḤENKARI Leḥkayet- a ksiɣ-tt-idd zeg udlis n A. Renisio: “ÉTUDE  SUR LES DIALECTES BERBÉRES DES BNI IZNASSEN, DU RIF…

Cḥal ɣar-m n wudmawen?

Fuṭu: Cultura Inquieta Yura‑t: Halim El Madani Mmullɣeɣ x tefras-nnem, iwyeɣ day-sent arriɣ, uca kkseɣ tiṭṭawin. Ula d cem temmullɣed…

Awal deg yiḍes.. Manis i d-ittas? d ugenfi-nnes

Tala: DW Awal deg yiḍes urid d lehlak ittili ɣer ca n yiwdan i wer itteṭṭsen bu mliḥ. Hi xenni…

Min ijjin Sidi Cɛayeb Uneftaḥ ad idwel d amrabeḍ

Immeksi-dd ufuṭu-ya zi Anoual.net Aḍris-a (le texte), ufiɣ-t di « Étude sur les Bettioua du Viel Arzeu » n Samuel…

Anas Assanoussi d ijjen umari d Afransis zi Arrif

ungal n le règne des egos Deg useggas i yeɛdan issufeɣ-d umari Afrnansis, Anas Assanousi ungal-nnes amezwaru umi qqaren le…

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar