Tapsikulujit ‑ Taxrazt 2

Aseddi n Tepsikulujit, sqadem-dd iseqsan nwem ɣer: tapsikulujit.lerifain@gmail.com https://www.youtube.com/watch?v=F_WwiLkErRM

Guantánamo: Afilem n « Amuriṭani » ittekkes tduli x ubniq aɛeffan deg umaḍal

Afilem n « Amuriṭani » zi lexdayem n sini i daneɣ-d-ittsewwaren ifeqqusen i yekkin x ineḥbas i ttuɣa yellan di lqecla tabeḥrit…

Zeg wungal « Ṣuqūṭ l’amām » n Nawal Sseɛdawi

"Yemma, lla (ttuɣa) lebda tettẓalla lefjer qbel i ɣa traḥ ɣer leɛrasi, tettrewwaḥ-dd awern i lmeɣreb maḥend ad teẓẓall leɛca.…

Nawal Sseɛdawi tessers ixsan-nnes

Awarn i umi tiweḍ tesɛin n iseggusa di lɛumur-nnes, teḍra Nawal Seɛdawi x tlict n tudert ass n lḥedd 21…

Masyur, s ijjen uɣennij d jjdid yegga-as i yisem « anẓar ».

zi album n "Tiɣarruba " Zegga i yexdem grup n Masyur x ijjen walbum umi yegga yisem « Tiɣarruba ». I yeksin…

Bésame mucho ay Arif!

Marra wi iḍeffarn aɣennij Ameḍlan yessen Bésame mucho, aɣennij‑a temser‑as amcnaw aɣennij n Tagrawla Aṭalyan yettɣennjen x tegrawla. D aqdim,…

Nuwruz, lɛid ameccarcu jar waṭṭas n wagduden

Imelyunen n midden deg umaḍal i ɣa yeggen ficta ɛlaḥsab lɛid n Nuwruz. Niɣ amek yettwassen s "ixef useggas Afarisi…

Taẓẓut n 111 n tsejjura deg ijjen ddcar di Lhind.. Ammu issemɣaran s twetmin.

Zic, deg wamun Ahindawi lebda tiwetmin aqqa-yent deg ijj uklasi adu iwetman. Maca Aba aqqa-t x yixef n ijjen unhezzi…

Farisi: Imaziɣen rbun tazwart am tenn irbu Marx x uɛrur-nnes

Adlis n "Marx di Arrif". Amsawal-a aquḍaḍ aked umari Muḥemmed Farisi. Zegga i d-issufeɣ s tmeccarcut aked Ḥemza Zerrawi, ijjen…

Aɣimi x tnebdat n temẓi

Asmaa Aouattah Tura-tt : Asmaa Aouattah. Wami i bdiɣ asafar, tiwlafin ila bbɣewrent-ay zdat n tiṭawin. Ibriden, tekka-dd x-sen tagguyt.…

Iseɣḍel n wussan, taqessist n Mimun Amsebrid

Deɣya neggam Deɣya nettaweḍ Deɣya nettweṭṭa : Ur tettssned mermi negma Mermi niweḍ Ula mermi nuwḍa ! Ur nessecci Ur netteg mezri…

Zeg ibawen ɣer yitran (Tamiṭulujit Tamaziɣt)

Yura‑t : Anir Maziɣ Ibawen d yitran Di Sus, taqbilt n Iḥaḥan tettren zeg iḥenjiren imeẓẓyanen ataf ad ẓarn ma…

Tanfust uḥuli d yifis

Ij n wass, msagaren yifis d uḥuli. Yenna-s yifis : « ɛemmi aḥuli, texsed ad teqqimed teddred, wer cekk-ttetteɣ ?…

Lerifain – Tapsikulujit Taxrazt 1

Aseddi n Tapsikulujit, sqadem-dd iseqsan nwem ɣer: tapsikulujit.lerifain@gmail.com https://youtu.be/Kn7udswoTF0

Layla, zi Umarikan ɣer Arif

Ḥayat Boya zi Bidyu Klip n uɣennij Layla 1972 deg Umarikan, Eric Clapton d Jim Gordon s yisem n Derek…

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar