Zzuhra Lxemlici tettzemmam ideqqi n Arrif d agla amaḍlan ɣer Unesco.

Ayenni tiweḍ taselmadt-tamarezzut Zzuhra Lxemlici (x Facebook : Zohra El-Khamlichi) di tesdawit n Ɛebdelmalek Sseԑdi ig issɣuran tasusyulujit, tettegg tizemmar-nnes bac ad tessujed ijjen ddusi ɣer Unesco bac ad ssidfen ideqqi n Arrif (Ideqqi n Iderducen, Tamasint) am ijjen wagla d amaḍlan ɣer Unesco.

Lxedmet-a tanita a tewwec azal i ssenԑet-a Tamaziɣt i yewtin iẓewran deg umzruy. Ideqqi, ittwaḥsaben la d netta d wudem zeg wudmawen n tnettit-nneɣ d wagla-nneɣ i neԑlem neccin.

Anԑam n Unesco s ideqqi n Arrif, iggur ad iwwec ijjen buḥbel-nniḍen i ssenԑet-a i tteggent timɣarin tikampawyin, mamec ad issmeɣer zi ssuq n ideqqi d usxedem n leqcuԑ n ideqqi deg iḥemmasen  d tudrin, mayemmi wer ttilin isalayen (des musées) n ideqqi Arifi.  

Lxemlici, tetter zi tmesmunin bac ad ԑawnent ddusi, ad as-sekkent ijjen tutra n twiza qbel 03 mares.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s