Zzuhra Lxemlici tettzemmam ideqqi n Arrif d agla amaḍlan ɣer Unesco.

Ayenni tiweḍ taselmadt-tamarezzut Zzuhra Lxemlici (x Facebook : Zohra El-Khamlichi) di tesdawit n Ɛebdelmalek Sseԑdi ig issɣuran tasusyulujit, tettegg tizemmar-nnes bac ad tessujed ijjen ddusi ɣer Unesco bac ad ssidfen ideqqi n Arrif (Ideqqi n Iderducen, Tamasint) am ijjen wagla d amaḍlan ɣer Unesco.

Lxedmet-a tanita a tewwec azal i ssenԑet-a Tamaziɣt i yewtin iẓewran deg umzruy. Ideqqi, ittwaḥsaben la d netta d wudem zeg wudmawen n tnettit-nneɣ d wagla-nneɣ i neԑlem neccin.

Anԑam n Unesco s ideqqi n Arrif, iggur ad iwwec ijjen buḥbel-nniḍen i ssenԑet-a i tteggent timɣarin tikampawyin, mamec ad issmeɣer zi ssuq n ideqqi d usxedem n leqcuԑ n ideqqi deg iḥemmasen  d tudrin, mayemmi wer ttilin isalayen (des musées) n ideqqi Arifi.  

Lxemlici, tetter zi tmesmunin bac ad ԑawnent ddusi, ad as-sekkent ijjen tutra n twiza qbel 03 mares.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...