Zzefzafi d Uḥemjiq, udfen di tikkest x macca

Yenna-dd Ḥmed Zzefzafi d Xalti Σaliya deg ijjen live x Facebook, belli tarwa-nnsen (Naṣer d Nabil) udfen di tikkest x macca. Adaf-nnsen di tikkest x macca yus-dd zegga i ten-bḍan s tnayen idsen x wayawya di leḥbes n Ras lma di Fas.
Adaf-a nnsen di tikkest x macca tuɣa-t zeg wass n jjemεa i yeɛdan. Mamec i dd-nnan lwalidin n inecraf ila tarwa-nnsen tettren zi midden ad kid-sen swizan s wadaf x tikkest n macca zi 06 n tuffut n lḥedd ar 06 n tuffut n letnayen i dd-igguren.
Tayemmat n Nabil Aḥemjiq tenna belli tarwa-nnsen wadjin d iceffaren n igelwan niɣ d iqettalen. Maca nitni yallah ttuɣa sɣuyyun x lḥeqq-nnsen, stahllen aweqqer. Tetter ɛawed ad ten-jemɛen di leḥbes n Selwan maḥend ad x-asen ihwen ad mmuttyen ad ẓren tarwa-nnsen.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...