Zzawi: Taɛrabt wer daneɣ-tessiweḍ ɣer walu, wcem-as lḥeqq i Tmaziɣt!

Amin Zaoui

Deg ijjen ttedwina yegg-itt-id amari Adzayri s tutlayt Tafransist, amin Zzawi. Yenna-d deg belli wi ttuɣa yettɣilen Taɛibrit, ad tedwel d iles n tfizikt d tussna. Ad tedwel d iles n tsekla ad taweḍ amaḍal.

Yerni, yenna: « Wcem-as i Tmaziɣt amkan-nnes, ad nẓer ijjen tenɛac iseggusa, belli tarwa n Tmazɣa tticen awal di Tfizikt s Tmaziɣt. Ad arin iḍrisen i yecnan s yiles-a wa ». Yerni yura belli « Taɛrabt wer daneɣ-tettejji ula d aḍbib ittari s Teɛrabt ». Amek yettwassen Amin zzawi d ijjen umari, wer issiwil bu Tmaziɣt, maca zeg iwdan ig ittbeddan x tseqqar-nnes di Lezzayer.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...