Zzawi: Taɛrabt wer daneɣ-tessiweḍ ɣer walu, wcem-as lḥeqq i Tmaziɣt!

Amin Zaoui

Deg ijjen ttedwina yegg-itt-id amari Adzayri s tutlayt Tafransist, amin Zzawi. Yenna-d deg belli wi ttuɣa yettɣilen Taɛibrit, ad tedwel d iles n tfizikt d tussna. Ad tedwel d iles n tsekla ad taweḍ amaḍal.

Yerni, yenna: « Wcem-as i Tmaziɣt amkan-nnes, ad nẓer ijjen tenɛac iseggusa, belli tarwa n Tmazɣa tticen awal di Tfizikt s Tmaziɣt. Ad arin iḍrisen i yecnan s yiles-a wa ». Yerni yura belli « Taɛrabt wer daneɣ-tettejji ula d aḍbib ittari s Teɛrabt ». Amek yettwassen Amin zzawi d ijjen umari, wer issiwil bu Tmaziɣt, maca zeg iwdan ig ittbeddan x tseqqar-nnes di Lezzayer.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s