Zi tebratin n Naser Zzefzafi di Ɛukaca

Naser Zzefzafi

Zi tebratin n Naser Zzefzafi di buɣemɣam n Ɛukaca, yenna belli: « umi i d-ayi ggin di texxamt weḥd-i wer ufiɣ wi xaf-i dd ɣa yerren awal ggiɣ tuddimt di lḥiḍ ssawaleɣ akid-s »

Manaya yenna-t Brahim Abeqquy di lḥiḍ-nnes n facebook, la d netta d anekruf zeg inekraf n unhezzi n Arrif i umi dd-ḍelqen dg wussan-a ye3dun.

Tala n uneɣmis

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...