Yusef Belhaissi: Ḥmed Zzefzafi wer yexs ca mmi-s a dd-yeffeɣ zi lḥebs

Yusef Belhaissi

LeRifain

Yusef Belhaissi, Asuḥufi i xef dd-uzzlen zi Medi 1, wenni i ttuɣa nettɣil wer yesnekkari ula d tyaẓiḍt x ifillusen, lɛin min t-idd-yeccin ɛawed ula d netta alami i dd-yekker s ubeddi, yessewc-dd azidan-nnes ɣer Ɛezzi Ḥmed Zzefzafi, yenna x-as min wer yenni Malik di ccrab!

Deg yijjen tzemmemt di leḥsab-nnes di facebook, iɛerra-dd Belhaissi uyran ɣer baba-s n Nasser Zzefzafi, yenna x-as: « Ma irezzu Ḥmed Zzefzafi a dd-yennufsel mmi-s, ad tenneḍfes tewriqt n min yemsaren di Arif? Muḥal, wer ibin ca ». Belḥaissi i xef uzzlen zi Medi-1, amen wer izemmar ad yerẓem aqemmum x tseqqar-nnes, ad yessiwel x mayemmi i x-as uzzlen, tban-as-dd a dd-yejbed Ḥmed Zzefzafi i umi tkemmeḍ tsa-nnes kul ass d kul tameddit x mmi-s nnes i xef ttwabellɛent twura n leḥbes amen wer yeggi walu. yerni Belhaissi yenna di tzemmemt-nnes: « Min yeqqar Ḥmed Zzefzafi di tzemmemin-nnes irenni ittkeffes-itt x mmi-s d ḍḍusi n temsarin n Arif amen yekmel, yesseḥcim zeg yinni i kid-s ittbeddan ». Yenna ɛawed: « Dinni ca n jjwayeh ttwassnent mliḥ, wer xsent ca ad yenfekk wemxumbel-a, minzi ttseffan leḥsab aked ddewla, Ḥmed Zzefzafi yedwel d ijjen lḥajet deg ufus n yina ssexdamen-t mamek i xsen ».

Aṭṭas i ɛeyyben x Belhaissi ufuɣ-a i dd-yegga, ttren zeg-s bac ad yini min ɛnant jjwayeh-a i yessexdamen Zzefzafi baba-s n Nasser. Xamis Butekmant deg yijjen tzemmemt d tazegrart yerra x Belhaissi, yenna-s aqa min tettegged ammu temsar-as am ubarkikkeḍ n uyaẓiḍ i umi ɣarsen. Yenna-s Butekmant: Ittxessa-c ad tessned belli wenni i xef tessawaled ɣer-s mmi-s di lḥebs wtin-t s 20 n isegg°usa amen wer yeggi walu. Awal i ittegg, yallah ittetter zeg-s bac a ɣer-s dd-yeɛqeb mmi-s i xemmlen di texxamt, marrten-t, lexxu aqqa-t yekkes x macca 17 n wussan zeggami.

Ɛali Nasiḥi ula d netta deg yijjen twarrit x tzemmemt n Belhaissi, yenna-s: Min teqqared x jjwayeh n berra niɣ n daxxel x Baba-s n Zzefzafi i d awal n leqhawi waha … Yif-ac i cekk d neccin mala telhid aked lexburat n mecḥal i telqef kuruna, d lexburat n lmicc n tɛacurt, manaya yigg°ej-ic.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...