Categories: AmaḍalIneɣmisen

Yenna-tt Tebbun.. Dzayer ad tesnufsel inecraf n Lḥirak.

Tala: Kabyle.com

Ass-a n jjemɛa, 19 Febrayer, tebda dzayer trexxu-d iwaṭṭas n inecraf isertanen yettwaṭṭfen x lḥirak. Manaya yus-d zegga i istexteb uselway n Dzayer Ɛebdelmajid Tebbun iḍennaḍ n lexmis 18 Febrayer. Yenna belli yeggur ad isnufsel i waṭṭas n imeɣnas yellan di leḥbusat.

Mamec tenna tagrawt tanamurt n inecraf belli aqqa bdan rexxun-d i waṭṭas n inecraf di tneddam n Dzayer. Ameknaw Cclef, Tamenraset, Sɛida, Tebsa d Lemsila. Ar lux, ɛecra n inekraf umi i d-rxun. Ɛebdelmajid Tebbun ttuɣa yenna belli 30 n imeɣnas teḥkem x-asen lmeḥkama ad asen-d-irxu, aked inniḍen ɛad wer x-asen teḥkim. S kulci, tteggen jar 55 d 60 n unecraf.

Di Lmuɣrib, aṭṭas n midden ɛad ttlaɣan ad d-rxun i inecraf n lḥirak n Arrif d ijurnalisten i yettwaṭṭfen maca walu ɛad. Waxxa ttuɣa yezwar-as irexxu-d i ca zzag-sen. Aked manaya, lmuɣrib yeggur ad ibedd ɣer wektay wis 10 zeg wami i yeḍḍuqqez umussu n 20 Febrayer. Aktay-a yus-d deg ijjen lḥal mani aṭṭas n midden itterran taynit i tseqqar n yiwdan. Qqaren ila Lmuɣrib idwel s tindeffart di min iqqnen ɣer uweqqer n tlelliyin d tseqqar n bnadem.

Tala: Maghreb voices

Ɣer ɛawed : Human Rights Watch: Lmuɣrib d Dzayer waxxa ttemseɛdawen maca « sessɣaḍen » ijurnalisten

ejj Comment
ifsar‑it

Amaynu

Neolithic…akuḍ i di nqelben yegduden x temɣart !

Tura-t: Tifraz gharmao "Tamɣart tella ḥuma ad tili di taddart, tella ḥuma ad tessgem, ad…

8 mars 2021

Ԑbesslam Acehbar d tesɣart-ines ad yili, ad issitem asitem ifawen

Yura-t: Muḥemmed Caca, s weεdal n uselmad Munεim Azegza   Asturjem : Andic Ilul Ԑbdesslam…

8 mars 2021

Tarifit d yemxumbal n tgumi-ines

Tura-t: Miluda Lḥenkari Adaf (introduction) Inna Miquel León Portilla deg usefru-ines s Nahuatl:Melmi ij n…

3 mars 2021

Rifinox, jer ɣezzu n tmenɣiwt d ɣezzu n ususem!

Netta d mmi-s n Wezɣenɣan, ism-nnes Lḥusin Bellekrac, i yettwassnen s Rifinox. ilul ass n…

2 mars 2021

Setta n tmeslayin wer tent-tessined x Albert Einstein

Yura‑t: Anir Maziɣ © picture alliance / dpa Albirt Aynctayen (s tlimant : Albert Einstein)…

1 mars 2021

« Tagrawt n 47 » Talimant… Wer ttεiceɣ ca di tili n baba

Tagrawt n 47, zi tegrawin timeqqranin n tsekla i yeẓra Aliman awerni i girra tamaḍlant…

28 février 2021

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar