Yenna-tt Tebbun.. Dzayer ad tesnufsel inecraf n Lḥirak.

Tala: Kabyle.com

Ass-a n jjemɛa, 19 Febrayer, tebda dzayer trexxu-d iwaṭṭas n inecraf isertanen yettwaṭṭfen x lḥirak. Manaya yus-d zegga i istexteb uselway n Dzayer Ɛebdelmajid Tebbun iḍennaḍ n lexmis 18 Febrayer. Yenna belli yeggur ad isnufsel i waṭṭas n imeɣnas yellan di leḥbusat.

Mamec tenna tagrawt tanamurt n inecraf belli aqqa bdan rexxun-d i waṭṭas n inecraf di tneddam n Dzayer. Ameknaw Cclef, Tamenraset, Sɛida, Tebsa d Lemsila. Ar lux, ɛecra n inekraf umi i d-rxun. Ɛebdelmajid Tebbun ttuɣa yenna belli 30 n imeɣnas teḥkem x-asen lmeḥkama ad asen-d-irxu, aked inniḍen ɛad wer x-asen teḥkim. S kulci, tteggen jar 55 d 60 n unecraf.

Di Lmuɣrib, aṭṭas n midden ɛad ttlaɣan ad d-rxun i inecraf n lḥirak n Arrif d ijurnalisten i yettwaṭṭfen maca walu ɛad. Waxxa ttuɣa yezwar-as irexxu-d i ca zzag-sen. Aked manaya, lmuɣrib yeggur ad ibedd ɣer wektay wis 10 zeg wami i yeḍḍuqqez umussu n 20 Febrayer. Aktay-a yus-d deg ijjen lḥal mani aṭṭas n midden itterran taynit i tseqqar n yiwdan. Qqaren ila Lmuɣrib idwel s tindeffart di min iqqnen ɣer uweqqer n tlelliyin d tseqqar n bnadem.

Tala: Maghreb voices

Ɣer ɛawed : Human Rights Watch: Lmuɣrib d Dzayer waxxa ttemseɛdawen maca « sessɣaḍen » ijurnalisten

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...