Yelli-s n Tawnat, Cama Ẓẓaẓ temmut iḍennaḍ n letnin

Cama Zzaz

Di spiṭar n Tawnat, teḍra x uyis n tudert tanaẓurt Cama Ẓẓaẓ, zegga i ttuɣa i tehlek zeg wul-nnes. Qbel ma ad temmet ttuɣa aṭṭas n yiwdan ttlaɣan maḥend ad tt-tɛawnen, maca urid wi yeslin i ulaɣi-ya. Cama ttuɣa tɣennej ca n rebɛin iseggusa. Aked wesmun-nnes Muḥemmed Leɛrusi. Deg umezwaru ttuɣa tettɣennej s tnuffra, minzi lwacun-nnes wer rḍin ad tɣennej nettat. Cama tettwassen s tẓuri n lɛiṭa, tlul nettat deg usegg°as n 1953 di ddcar n Rruf, i iḍeffaren i Tawnat. Temmut x 65 iseggusa di buḥbel-nnes.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...