Yasin Mbarki, d ijjen Ucawi wtin-t s ɛecra iseggusa n leḥbes

Yasin Mbarki

Deg wass n 30 Cutembar, ṭṭfen Yasin Mbarki. Aterras-a d ameɣnas n umssu Amaziɣ deg Icawiyen. Zegga i d-udfen ipulisen taddart-nnes, fettcen-as-tt, ssigg°den tamɣart-nnes d tarwa-nnes. Ipulisen umi iy udfen ɣer taddart-nnes, ufin ca n idlisen n ddin d iqdimen, d ijjen udlis n Lquran, temmekkes zzag-s ijjen tewriqt minzi d aqdim aṭṭas. Uca wcin-as ttuhmet n « alaɣi ɣer trakuct » (athéisme), aḥadi n ddin, aḥadi i tmunt n ucal n Ledzayer.

Lmexzen Adzayri, ayenni ig iwweḍ itteṭṭef deg imeɣnas d ijuranlisten. Ameggaru-nnsen d Xalid Tazaɣart i ttuɣa yellan d aberlamani. Mamec ṭṭfen ula d Xalid Drareni, ijjen d ajurnalist di Ledzayer. Ittban-d Lmexzen adzayri, ila irezzu ad issexsi tfuffut n lḥirak s minzi mma, waxxa s uḍufen n imeɣnas.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Aɣewweɣ n Arrif ; tiggezt tecreḍ arrimet d twengimt

Deg usegg°as n 2016, aɣewweɣ n Arrif issenhezz leḥkam di Lmuɣrib. Yedwel Naser Zefzafi d zamul n tutriwin-a tinamunin d tsertanin. Yemsawal, baba-s i...

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...