WHO teqḍeɛ layas zi lḥell i Covid-19.

AfP

Who, Sseḥḥet tamaḍlant tettwala belli krisiz-a n Covid-19 a kid-neɣ yeqqim aṭṭas, ttwala-t ɛawed, ad yeqqim d amnus n sseḥḥet deg umaḍal.

WHO deg wass n ssebt i yeɛdun, tessufeɣ-dd: „krisiz-a n sseḥḥet, ad kidneɣ yeqqim ɛcrayat iseggusa, mamek ɣa neqqim nettaca aked later-nnes ɛcrayat n iseggusa i dd-yusin » i yenna lmudir n WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus deg wass n jjemɛa. „aṭṭas n tmura i umi yettɣil aqa nejmen i min iqesḥen, aqqa-yen ɛad ttmenɣan ak min dasen-dd-ittekken zeg uɣeẓḍis.“

WHO.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...