WhatsApp ad yerni ca n tmeslayin d jjdid

Inna App n WhatsApp ila iggur ad rnin ij n tmeslayt d jjdid, xmi ɣa iẓer bnadem afuṭu niɣ avidyu ict twalat ataf ad mekksen dirikt. Xminni ɣa yennurẓem ufuṭu di twalat tamezwarut, ataf nzemmer ad tt-nẓer bla ma ad iraḥ ufuṭu-nni ɣer tilifun. WhatsApp iqqar aqqa manaya ad yejj midden ad ssuguren ttifilun-nnsen mamec xsen. Maca aṭṭas n lḥukumat iggur ad afent ca n imxumbal di min iqqnen ɣer usexdem n tebratin i yettmekkasent nnit niɣ Apps-nni isnuffuren imsawalen.

Aṭṭas n imeɣnas i yxeddmen x tseqqar n iḥenjiren nnan ila yuɣi-ten wemnus ila manaya izemmer ad isnuffer ca n tmeslayin i zi ɣa nemmel ttaɛeddu asiksi x iḥenjiren.

WhatsApp yeqqar aqqa manaya ad aneɣ-yejj a nekkes ifuṭuten i wer nettḥwiji, niɣ xmi ɣa nesseqsa acrik-nneɣ x array-nnes deg warruḍ mamec ittekkes ula d lkud mala tessekked-tt i ḥedd. Yerni WhatsApp yeqqar « aqa maci marra min ncarrek istahell ad iqqim. Aṭṭas n twalatin mala negga ca n ifuṭuten ataf yallah ad menɛen amkan-nnsen di ttilifun waha ».

Ddegg-a n tmeslayin n jjdid iggur ad ilint zi simana i dd-igguren. Inni isxeddamen App wanita, iggur ad ssnen ma tabrat-a ad tt-sxedmen nitni waha, ataf wer dd-itteḍhiri fuṭu-nni nnes x ttilifun maca ad yeḍhar nnumru n 1 waha. Maca bnadem izemmer ad yeḥḍa afuṭu-nni xminni i t ɣa issxdem i twalat tamezwarut. Ifuṭuten n WhatsApp iggur ad ilin ammu :

  1. Wer tilin ca di ddwasat n ifuṭuten
  2. Wer nzemmer ad nɛawed a nessek ifuṭuten niɣ a ten-necrec.
  3. Ad mmekksen mala wer nnurẓmen di tnayen n yimalasen.

WhatsApp ttuɣa izwar-as igga ad ikkes tibratin xmi x-asent tɛedda simana. Maca izerfan di UK qqaren ila imsawalen imeqqranen ixess ad qqimen deg warcif, amek yettwassen qa aṭṭas n imeqqranen n lḥukumat sxeddamen WhatsApp, ijjen zzag-sen inna aqqa ttwaggent timeslayin i izi nzemmer a neḥḍa imsawalen amek qqaren izerfan.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...