Waxxa tella Kuruna.. Tayrawt n Paris ad tessiweḍ tɣawsa n Arrif di tmeɣra tanefgant

tala: Rifonline

Tegg-dd tagrawt n Paris uswizi aked unhezzi aydudan di Arrif (CSMR Paris) ijjen usiweḍ. Tenna dag-s belli yeggur ad tcarc ussan n 12 d 13 Cutenbir 2020 di tmeɣra tanefgant (fête d’humanité) i ɣa yilin di Paris. Tagrawt n Paris, tixḍar i ussan-nnes i ɣa tegg ijjen uzwel: « Maḥend ad nessenjem tudert n inekraf isertanen di Lmuɣrib« .

Tagrawt n Paris tenna deg usiweḍ-nnes i d-tegga s Tmaziɣt. Belli waxxa dini jjriḥect n Kuruna, maca nitni ad cerken deg wass-a minzi ittili d azzareg n wemsawaḍ x tɣawsiwin n Arrif. Wekkden imeɣnas εawed ila acrac-nnsen ad isfekkar s inecraf ikksen x macca zi 10 Ɣuct i yeɛdan. Mamec ɣa isfekkar s lḥal aɛeffan i di tteddren ineɣmasen di leḥbusat.
Imeɣnas n Paris nnan belli acrac-nnsen di tmeɣra-ya irezzu ad yaweḍ ɣer ussusen s tussna taydudant n Arrif. Ad agin x uweddeb i dasen-tteggen i inekraf di leḥbusat. Mamec i ɣa ttren asnufsel x merra inekraf isertanen d inni n Array (zzag-sen ineɣmasen). Ɛawed ḥuma ad ggen tizemmar maḥend ad ssnejmen tudert n inecraf i yekksen x macca. Ad ɛemmden x ddewla n Lmuɣrib bac ad terr x ddusi n tutriwin i dasen-ttren imezdaɣ n Arrif. Ad sfekkaren timesmumin ittbeddan aked tiseqqar n wemdan s lḥal n inekraf n Arrif. Ad azzlen x usnufsel-nnsen. Lebda alaḥsab aswieḍ n tegrawt n Paris.

Nemsawaḍ aked Ɛali Nnṣiḥi, ijjen d ameɣnas n tegrawt n Paris. Inna-aneɣ i lerifain belli: Tameɣra tanefgant assgg°as-a wer teqqim ca amec i tt-tuɣa zi lebda. Mani tuɣa ca n xemsemyat alef n yiwdan i ɣer-s d-ittasen. Amur-a ad bḍan tameɣra tanefgant x ca n rebɛa n jjwayeh di temdint n Paris. Maḥend kul amcan wer dag-s tɛeddi alef ar alfayen n midden alaḥsab kuruna.

Taqiḍunt n Arrif yeggur ad tili di temdint Vitry-sur-Seine, di « Village du monde » i yekkan di jjwayeh n temdint n Paris.

CSMR Paris

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...