Unicef tixḍer « Fuṭu n useggʷas »

Fuṭu dag‑s iḥenjiren, Ttrakʷaren s buḥbel‑nsen zi tɛiccwin n Moria. Iṣewer‑iten ijjen ufuṭugraf d Agriki.

Nnumru n 1 n Angelos Tzortzinis

« Fuṭu‑ya n Angelos Tortzinis tteksi zzɛamet, tizemmer, tudert, d twiza n iḥenjiren imeẓẓyanen di lweṣt n tteḥsirt » i tenna UN. Ixef n Unicef n Uliman yettwala fuṭu‑ya ixessa ad tteg aɣil n uselmed i imeẓdaɣ n Uruppa d yenni dag‑s idebbaran. Ad afen ca n ufuɣ zi krisiz i di tɛicen inni d yarewllen zeg umquṭṭes d laẓ, qa ttek xaf‑sen di Moria.

Fuṭu d yussin wiss tnayn:

Lmektab n iḥenjiren imeẓẓyanen di tmurt n Lhend. Fuṭu zeg ijjen arrupurtaj n ufuṭugraf ahindawi Supratim Bhattacharjee. Yeksi‑dd dag‑s iḥenjiren xeddmen di tbeḥḥer n lefḥem.

Nnumru n 2 Fuṭu n Supratim Bhattacharjee

Afuṭugraf Aliman‑Arusi Evgeny Makarov yusedd wiss tlata. Netta yerra taynit i sekwila n Balett di Brazil. UNICEF tettwalat d ijjen twarrit x imenɣan, aɛmud, d ddruga i dewlen deg ass n iḥenjiren n Rio de Janeiro am ca n lḥajet nurmal.

Nnumru n 3 Fuṭu n Evgeny Makarov

Deg umḥizwar ameḍlan yettwaggan rexu wiss 21 n twalatin n ifuṭuten n ijurnalisten, immaren tizemmer d tudert n iḥenjiren imeẓẓyanen . d ina d ifuṭuṭen ixḍaren arbitrut aseggʷasa. Xelli waxxa yekked Covid deg ubrid, yejja aṭṭas n ifuṭugrafen wer zemmern ad ḥḍern, maca aṭṭas icarken zi ragʷaj.

wa/nob (afp, dpa, kna) Unicef

Ɣer ɛawed:

Lwacun n Bob Marley ttɣennajen maḥend ad mɛawanen aked yiḥenjiren i yelqef Kuruna

Majid Aqelɛi
Majid Aqelɛi
Majid, Izran, Tudart tazgzawt, d Tussna...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...