Categories: AmaḍalIneɣmisen

Unicef tixḍer « Fuṭu n useggʷas »

Fuṭu dag‑s iḥenjiren, Ttrakʷaren s buḥbel‑nsen zi tɛiccwin n Moria. Iṣewer‑iten ijjen ufuṭugraf d Agriki.

Nnumru n 1 n Angelos Tzortzinis

« Fuṭu‑ya n Angelos Tortzinis tteksi zzɛamet, tizemmer, tudert, d twiza n iḥenjiren imeẓẓyanen di lweṣt n tteḥsirt » i tenna UN. Ixef n Unicef n Uliman yettwala fuṭu‑ya ixessa ad tteg aɣil n uselmed i imeẓdaɣ n Uruppa d yenni dag‑s idebbaran. Ad afen ca n ufuɣ zi krisiz i di tɛicen inni d yarewllen zeg umquṭṭes d laẓ, qa ttek xaf‑sen di Moria.

Fuṭu d yussin wiss tnayn:

Lmektab n iḥenjiren imeẓẓyanen di tmurt n Lhend. Fuṭu zeg ijjen arrupurtaj n ufuṭugraf ahindawi Supratim Bhattacharjee. Yeksi‑dd dag‑s iḥenjiren xeddmen di tbeḥḥer n lefḥem.

Nnumru n 2 Fuṭu n Supratim Bhattacharjee

Afuṭugraf Aliman‑Arusi Evgeny Makarov yusedd wiss tlata. Netta yerra taynit i sekwila n Balett di Brazil. UNICEF tettwalat d ijjen twarrit x imenɣan, aɛmud, d ddruga i dewlen deg ass n iḥenjiren n Rio de Janeiro am ca n lḥajet nurmal.

Nnumru n 3 Fuṭu n Evgeny Makarov

Deg umḥizwar ameḍlan yettwaggan rexu wiss 21 n twalatin n ifuṭuten n ijurnalisten, immaren tizemmer d tudert n iḥenjiren imeẓẓyanen . d ina d ifuṭuṭen ixḍaren arbitrut aseggʷasa. Xelli waxxa yekked Covid deg ubrid, yejja aṭṭas n ifuṭugrafen wer zemmern ad ḥḍern, maca aṭṭas icarken zi ragʷaj.

wa/nob (afp, dpa, kna) Unicef

Ɣer ɛawed:

Lwacun n Bob Marley ttɣennajen maḥend ad mɛawanen aked yiḥenjiren i yelqef Kuruna

Majid Aqerɛi

Majid, Izran, Tudart tazgzawt, d Tussna...

ejj Comment
ifsar‑it

Amaynu

Leḥkayet n yayet Sidal

Fuṭu: Mapio Yessufeɣ-itt-idd, iɛawed-as tira : Khalid BOUYAALA. Ta d ij n leḥkayet tura s tmaziɣt,…

17 janvier 2021

Imneɣ n Ɛednan teḥkem x-as lmeḥkama ad yemmet

Le Rifain Teḥkem lmeḥkama n Ṭanja ass-a n larbeɛ s tmettant x uqettal i yenɣin…

13 janvier 2021

S ubidyu: Artistat d imusnawen n Arif ssitimen-awem aseggas amaziɣ d amimun 2971.

https://www.youtube.com/watch?v=sqGWFqGBvd8

13 janvier 2021

Aseggʷas Amaziɣ jer ass-a d iḍennaṭ

Yura-t Ridouan PAKHROU Iḍennaṭ εad ttuɣa aseggʷas amaynu Amaziɣ wer ɣer-s ttbeddin bu waṭṭaṣ n…

12 janvier 2021

« Ih ya Nnaḍur »; amaynu n Ɛali Ajwaw

Le Rifain Yeggur a dd-yessijj unaẓur arifi Ɛali Ajwaw (i yettwassnen s Mmi-s n tmurt),…

12 janvier 2021

Lɛutmani deg iraqen n wemsawaḍ anamun: « Aseggas ambarki! »

Saɛd ddin Lɛutmani Le Rifain Ibedd umeqqran n lḥukuma n Lmeɣrib, Seɛd ddin Lɛutmani, ɣer…

12 janvier 2021

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar