Uḍuf n Kamira Nayt Sɛid.. Ussan d iberkanen ttrajan imeɣnas di Legzayer?

Amec ttuɣa ttrajan aṭṭas n imeɣnas di Leqbayel. Kamira Nayt Sɛid tettwaṭṭef di Tizi Wezzu, mamec i teɛda x lmeḥkama n Sidi Mḥemmed. Alaḥsab mamec i dd-yeydar usit n « Inter-lignes » i dd-yennan aqqa nettat ḍeffarent x tlata n tmeslayin i yeqqnen ɣer unhezzi n MAK. « Kamira diklaran zzag-s di Draa Ben Khedda… »

Lexbar n uweḍḍer-nnes yegg-it-id uma-s x Facebook teltyyam zeg wami. Minzi wer das-dd-ibin lexbar zegga ttuɣa teqqim di Draa Ben Khedda di Tizi Wezzu. Amek yettwassen ila Kamira netta d Tamɣart n ukungris amaḍlan Amaziɣ, ḍefrent x ca n ddwasa i yeqqnen ɣer MAK.

Lwacun n Kamira wekkden ila nitni wer dasen-dd-iwiḍ ula d ijjen ulaɣi zeg upulis maḥend ad asen-iɛlem ila qa Kamira aqqa-tt ɣer-sen. Waxxa lqanun Agzayri yeqqar ixess apulis ad yeɛlem i lwacun n wenn/tenn ittwaṭṭfen.

Uḍuf n Kamira yus-d zegga terra ddewla Tagzayrit anhezzi n MAK d « Rachad » d inhezziten d « ibelsagg°aden ». Mamec lux, ḍelqen-dd ijjen trezzut i zi xsen ad ṭṭfen ameqqran n MAK, Ferḥat Mhenni.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...