Turkmanistan texs ad teqqen tawwart n jahennama.

Tawwart n tmessi niɣ n jahennam di Turkmanistan, tujar xemsin n iseggusa nettat treqq. Maca safi, Gurbanguli Berdimuchamedow amɣar n Turkmanistan yexss as-dd-yawi ttmam. Ad yeqqen axbuc-nni i lebda. Yumar imḍebbarn ad afen mamec tt-ɣa-sxesyen.

Axbuc-a yusa-dd di sseḥra, ttlaɣan-as « tawwart n jahennama », di lweqt n tagduda tasubyit (soviet Union) ttuɣa-t ijebbed aṭṭas n turist. Ɣzin-t ca n imrezzuten d isubyatiyyen deg 1971. Lami ttuɣa qqazen, cuqen di teqcurt n tmurt, uca yeffeɣ-dd senni ugaz n Methan, yegga din axbuc, deg-s 20 mitru n rallaɣ, 70 mitru n tiru.

imsaryen di Derweze (Archivbild): Luluf n Turist mkul aseggʷas.Fuṭu: IGOR SASIN / AFP

Maḥend wer dd-iteffeɣ ugaz-nni ad yehlek iwdan, kkren ifehhamen n wakud-nni, ssiɣen-as timessi, di lbal-nsen ad texsi-nnit, ɣer uneggar tsiɣi tḥeddeq wer tbedd. Zi lweqt nni nitni tteggen tizemmar ad tt-sxesyen, maca walu. Deg 2018 beddlen-as isem zi »Tawwart n jahennama« ɣer »Tfawt n Ukarakum« .

Lexxu yettwala arrayes n Turkmanistan belli wer din ca zi tfawt-nnes, timessi-nni deg-s ij n txessart temɣar i tmurt. Tettwessax ajenna waha. Thellek iwdan i zedɣen udsen. Rni x-as ttaḍiyyuɛ n ugaz, wer zemmarn a zeg-s stenfɛen. A taf iwdan n tmurt-nni ad ɛicen mliḥ.

Majid Aqelɛi
Majid Aqelɛi
Majid, Izran, Tudart tazgzawt, d Tussna...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...