Tunes : Ad tekker ca n tefsut d jjdid awerni ɛecra n iseggusa ?

Tala: AFP

Tenna lḥukuma di Tunes belli teṭṭef kṭer zi 600 n midden awerni rebɛa n llyali n iɣuyyan. Ca n iḥudriyen njemɛen di lwest n temdint n Tunes bdan ttcarran Ipulisen s weẓru. Imeggura-ya rrin-d s lmaynat n lgaz d iqudas n waman. Aṭṭas n iḥudriyen di Tunes wer ɣer-sen lxedmet.

Aya ittas-d awerni ɛecra n iseggusa zegga Itunsiyen ila ttɣilen s tegrawla-nni ggin ad ibeddel lḥal-nnsen saɛa ufin lḥal-nnsen ikeffes ula kṭer zeg uɣezdis ademsan. Imseksiten-a jar Iḥudriyen d lmexzen Atunsi yewweḍ tineddam ameknaw Lgesrin, Susa, Gefsa d Lmunestir.

Ijjen umessiwel s yisem n tewzirt n dixel Tatunsit yenna belli azgen ameqqran n yinni ittwaṭṭfen d iḥudriyen ɛad wer bliɣen. Merra idsen ttuɣa tteggen lexdayem n warddaj n wagla azayez. Irni inna ila tnayen n Ipulisen nnyezmen.

Iɛawed-d iwekked « Manaya wer lli ɣer-s tɣuni aked ca n umussu n tmeskanin umi ddustur ittic-as lḥeqq, ḥaca timeskanin ttuqiɛent s uzil bla ma ad reddjen ca n wagla n ddewla ». Azgen ameqqran n tmeskanin-a tina msarent n imukan yettwassen dag-sen ẓẓelḍ.

Suniya, icten zi tenni ig isɣuyyun tenna « Marra wen ig isɣuyyun qqaren x-as d aceffar. Ha aqqa-aneɣ neccin nus-d s uzil s wudem-nneɣ ittwassen ḥuma ad asen-nini nxes lexdayem.. Nxes timmuzɣa-nneɣ ».

Tademsa n Tunes yecca aṭṭas n teyyita di ɛecra n iseggusa imeggura, tus-d Kuruna tkemmel x-as.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...