Tukkarḍa n iḥuriyen di Dar lbiḍa

Deg wass n 30 yuyluz 2020 di kaza tummuɣ di arreḥbet n rbaym d iḥuriyen n rεid.

Umi tummuɣ di ssuq bdan ttacaren iḥuriyen, min iqqimen kemren-as s uḥjur i ayt bab n leksibet.

S uya ttwaṭṭfen ɣar tmeddit ca n 20 idsen, aqqa-ten ɣar lbulis ad ẓaren ma d nitni i yucaren niɣ lla, jar-asen ca n 10 n iḥenjiren d imeẓẓyanen.

https://www.facebook.com/wahid.abouamine/videos/3641282729215241/UzpfSTEwMDAwMTU0Nzk3MzIzMzozMjM5NjM3NjA5NDMxMTQw/

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...