Ttulut n lɛesker n umarikan i yellan di Lɛiraq ad njemɛen

REUTERS

LeRifain

Yessewjad Umarikan ixf-nnes bac a dd-yegru kter zi ttulut n lɛesker i ɣer-s di Lɛiraq di ssimanat i dd-yegguren.

Yenna uxiniral Kenneth McKenzie i isaḥafiyen, aqa iɛeskriyen n Umarikan ad neqsen zi 5200 al 3000 deg uyur n cutanbir.

Yerni yenna belli iɛeskriyen i ɣa yeqqimen ad rnin ad ɛawnen lmexzen n Lɛiraq bac ad yeqḍa x min yeqqimen n yemsellḥen n daɛic.

Arayes n Umarikan Donald Trump ttuɣa yenna deg uyur i yeɛdun belli yexs a dd-yegru merra lɛesker-nnes zi Lɛiraq di min yudsen.

Tala: REUTERS

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...