Ttaman n waṭṭas n leḥwayej n macca di Lmeɣrib terɣa deg-s tmessi, UMAC tesṭenṭen aneyna n lxaṭar!

Teffeɣ-dd tmunt tameɣrabiyt n tmesmunin n ḥeṭṭu n yinni ittɣasṭaren di Lmeɣrib (UMAC) s yij usemmal, tesṭenṭen deg-s aneyna n lxaṭar x ttaman n waṭṭas n leḥwayej n macca i yulyen ar tqiccit, terɣa deg-s tmessi.

Tenna tmunt n tmesmunin UMAC deg usemmal-nnes, aqa sɣeflen iwdan deg yestayen (lintixabat), di llṭa i di rtutant twacunin timeɣrabiyin s lebbla n kuruna, rnin di ttaman n waṭṭas n maccat i itteḥdaja uterras ameɣrabi a dd-temmers x missa-nnes kul ass. ittemsar uya amen ttmuɣẓulent twacunin aked ẓẓelḍ d ca wer yelli, amen wer zmiren ula ad afen minzi ɣa ggen asefsi (tteḥlil), mani ɛad d minzi ɣa adfen ɣer klinikat i iɛerran x teɣmas, ttekksent tilmect i imehlak di ttaman, arendad i spiṭarat n lmexzen i wer ittqiddin i merra imehlak, d luksijin i idewlen yemmerni ttaman-nnes kter zeg wezgen.

Merra manaya, -yeqqar usemmal- wer yecfiɛ i ilubiyen n tsebbabt, wer yessenhezz qeɛ lḥukuma d ikabaren (l’aḥzab) i deg-s, rrin-dd s weɛrur i min ggin ilubiyen i yeṭṭfen tasebbabt n leḥwayej n macca, i yernin deg waṭṭas n leḥwayej, am leɛdes, ttuɣa isekk°a 15 duru s jjemlet, yuley ar 26 duru s jjemlet. zzit, ttuɣa tsekk°a 20 duru i lyeṭru s jjemlet, lexxu tedwel s 32 duru, ɛad qqaren aqa ad trenni duru kul ssimanet ɛla ḥsab min dd-yusin deg usemmal. Ssmin zi 12 duru i kilu s jjemlet, ar 16 duru. Ibawen zi 16 duru i kilu ar 20 duru s jjemlet. aren n finu, yuley zi 165 dh i txancet n 25 kg, ar 185 dh s jjemlet, qqaren ɛad aqa a deg-s rnin 15 dh di ssimanat i dd-ittasen. maqarun, temmuttey zi 16 duru i kilu s jjemlet, ar 24 duru i kilu…

Tamunt n tmesmunin UMAC, teṭṭef x uzellif, tena aqa manaya d lmunker, ittxessa zeg ikabaren ad inin awal-nsen, a dd-ffɣen s isemmalen d ilaɣiten i ɣa yesxesyen timessi i yekkren di ttaman n macca, arendad i ẓẓelḍ d ca wer yelli i di ttɛicent waṭṭas n twacunin n Lmeɣrib. Tetter zi Lḥukuma ad tesbedd manaya di min das-yeqqimen n wussan ssa d usawen.

asemmal n UMAC
Ɛebdelwaḥed Ḥennu
Ɛebdelwaḥed Ḥennuhttps://lerifain.fr/
S tira.. iles yeccat iẓewran...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...