Trump d temɣart-nnes, ileqf-iten ubirus n Kuruna

Dunald Trump

Llilet-a n lexmis i yeɛdan, ifser-d Dunald Trump, arrayes n umarikan. Belli netta d temɣart-nnes Milanya, dag-sen abirus n Kuruna awerni umi ggin ttist-nnes. Yura Trump x usit n Twiter: « Nec d mass tamezwarut, yuɣa-aneɣ ubirus n Kuruna.Iggur a nbelleɛ x ixef-nneɣ. Manaya ad t-nessuref merra idneɣ ». Aḍbib n Trump, Cun Kunli yenna « S tnayen idsen aqqa-yen mliḥ, ggin ad qqimen di taddart tacemlalt, din i ɣa bellɛen x yixef-nnsen ». Zegga i t-yuɣa lehlak, wer iqqim ad iraḥ ɣer Flurida alaḥsab aprugram n istayen. Minzi Trump, ttuɣa yegga ad iraḥ ɣer rmares n Stanford, di Flurida. Maḥend ad igg ijjen ujemmuɛ x istayen.
Lehlak n Trmup, ijja later-nnes x ssuq. Lyen igeɛɛed x Ddular di ssuq.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...