Trump.. Bakuna n kuruna ad tujed di tlata n simanat i d-igguren

lerifain.fr

Yenna arrayes n Umarikan, Donald Trump, ila di simanat i yudrusen iggur ad tujed bakuna n Kuruna. Mamec yenna i tracca n rexburat ABC News: « neccin nudes aṭṭas maḥend a naf baquna n Kuruna.. Di tlata niɣ rebɛa n simanat i d-igguren yeggur ad ɣer-neɣ tili ».

ɛawed inna Trump : « Mli i d-teqqim ɣer Obama, tili nekka iseggusa d neccin ɛad wer nettikk°iḍ ɣer bakuna, di min iqqnen ɣer tmessugurt n maccat, isufar d imsetfaqen ».

Yezwar yenna, Donald Trump ila baquna iggur ad tili tujed qbel i istayen n Umarikan i d-igguren.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...