Tmaziɣt walu ɛawed.. Tamawast n ṣṣeḥḥet ad temsawaḍ s Teɛrabt d Tefransist

tala: Nadorcity

Tenna tamawast n ṣeḥḥet ila yeggur ad tbeddel amsawaḍ-nnes aked yiwdan. Zi tiwecca n lexmis 03 Cutenbir 2020, mani iggur ad sbedden ineɣmisen ittṣewwaren s ubidyu.
Terni tenna tmawast ila yeggur ad tefser tnayen n ineqqisen, ijjen s Teɛrabt wenniḍen s Tefransist. Ineqqisen-nni nnes ad ten-sekken i merra isiten d tɣemsa, zi setta n tmeddit.
Mamec kur xemzṭac yum ad ggen ijjen ubidyu x mani tewweḍ Kuruna di Lmuɣrib.
Tamawast n seḥḥet tettmsurruf aked Tmaziɣt axmi wer telli d iles unsib d tmenḍawt. Mani tessexdam ijjen yiles wer yelli qaε d unsid di tmenḍawt. Aya immal-d ila ddewla wer ɣer-s qqaε ɣana ad tessemɣer zi Tmaziɣt.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...