Tlata n yisegg°usa i yeɛdun x ɣezzu n tmenɣiwt n Ɛimad Lɛettabi

Ɛimad Lɛettabi

Le Rifain

Di tuffut n wass n lexmis 20 yulyuz 2017, laɣan yiḥirakiyen ɣer yijjen tekli ad tili di Lḥusim. Usin-dd yimeɣnas zi mkul tamdint, waxxa lmexzen ttuɣa ibelleɛ ibriden i ittawyen ɣer Lḥusima ḥuma wer ttmernin yinni i yexsen ad carken di tekli-ya.

Taneɣlaft n daxxel deg wass n 17 zi yulyuz, tugi x tekli-ya i ɣer laɣan yimeɣnas n lḥirak, waxxa amenni, yeffu-dd tamdint n Lḥusima tbeɣbeɣ s yewdan i yeslin i ulaɣi n yiḥirakiyen, hwan-dd ḥuma ad inin awal-nsen, ad ssilyen di tmijjwin-nsen i irezzun tilelli d tudert yecnan.

Lmexzen yehwa-dd s jjehd-nnes, ttwabḍan yewdan i ttuɣa dinni x rebɛa n yegrawen, yedwel deg wemkan ma ad tili tekli d ijjt, yeffu-dd dinni rebɛa. Lmexzen yessexdem lgaz i dd-yeshekk°an imeṭṭawen, amen yessexdem tihrawin d werfas d wejmaɛ n yewdan di ssṭafiṭat.

Maca min ttuɣa wer ittriji ḥedd, deg wass-a n lexmis aberkan, tikti i dd-yusin i Ɛimad Lɛettabi deg uzellif, tiwy-it-idd di tmurt. yettwaksi lexdenni ɣer spiṭar n Lḥusima, zi ssenni yettwaksi di hilikupṭir ɣer spiṭar n lɛesker di Arbaṭ.

Zi ssenni, yeḍḍuqqeẓ-dd lexber belli Ɛimad yemmut di Spiṭar, dinni wi yeqqaren belli tikti i das-dd-yusin deg uzellif d tikti n uqerṭas. Maca lmexzen ddewla wer tenni walu x min ittennḍen n wawal x Ɛimad, wer tenni yemmut ula yedder. Tawacunt-nnes ttuɣa qqaren-asen yeḍbiben di lweqt-nni: wer ɣer-neɣ min dawem-ɣa nini lexxu x sseḥḥet n Ɛimad, ittxessa-kenniw ad trajam waha.

Ɛdunt tlata n ssimanat d Ɛimad Lɛettabi ɛad di spiṭar n lɛesker, ula d ijjen lexber ma itteffeɣ-dd x-as. alami d ass n 8 zi ɣuct 2017, i dd-ɣa ẓḍuqqzen lbumba n lexber n tmettant-nnes s yijjen ulaɣi zi spiṭar i twacunt-nnes.

Awarn-as, ssiwlen x yijjen lankiṭ ad yennurẓem, lwakil n ujellid di lḥusima yenna belli lankiṭ ad iraḥ yigg°ej, xmi dd-ɣa banen ifilan a nini min dinni i yewdan. Maca lankiṭ nican iruḥ yigg°ej, aqqa-t ɛad wer dd-yedwil!

Awarn i lexber-a i yesxeyyqen ameqqran d umeẓẓyan, i dd-yehwan n ɣeẓẓu ad iɣez di twengimt n Arif, amen yeɣza ɣezzu d ɣezzu d ɣezzu i ssa yekkin ɛdun… Tekker tɣuyyit, yekker uɣewweɣ, tebda-dd tɣuyyit zeg wass n wemḍel-nnes, kter ɛad umi yugi lmexzen ad yejj tawacunt-nnes ad reẓmen x ssenḍuq ad ẓren memmi-tsen. Tiɣuyya i yekkren sskanent s ufus ɣer ddewla i ttuɣa awarn i ɣezzu-ya. Amen ttren ḥuma ad yettwaɣ lḥeqq.

Maca zi lexdenni al lexxu, tlata n yisegg°usa zegg°ami i das-iwwyen buḥbel i Ɛimad, ɛad tidet tennuffer, ɛad lḥeqq wer yettwaɣ, di lweqt mani aṭṭas n yilelliyen ttwabbẓen di texxamt s ḍḍulm, amen wer ggin walu, lankiṭ x tmenɣiwt n Ɛimad iruḥ wer dd-yedwil, amen ruḥen lankiṭat nneɣni x tmenɣiwt n Muḥsin Fikri d Karim Lecqer d Rifinox…

Ɛimad Lɛettabi ass 20 yulyuz 2017, awarn i umi deg-s dd-tusa tekti deg uzellif
Ass umi yemḍel Ɛimad Lɛettabi
Iḥidriyen zi Lḥusima ttrun x tmenɣiwt n Ɛimad Lɛettabi
Zeg yijjen ubeddi yettwagg zzat i uberlaman di Arbaṭ

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...