« Tirelli‑Twattun » ḥeyḥen di Mataró.

Urar « Ncnin » d ijj n ugraw adelsan teggi-t tmesmunt Clack s uswizi ag ômnium Cultural Mataró. D ijjet n tezmert d taṣebḥant s waṭṭaṣ terra-dd cwayt n buḥbel gi « ssuq » n tdelsa d tẓuri i isnuffer Kufid-19.

G urar-a, ttwaggen aṭṭaṣ n iɣimiten mani dd-snewjwen iwdan zeg iger n tẓuri (leɣnuj, asefru, asuneɣ, …) d yiger n tdelsa. Iwdan fajan cwit zi ila ɣummen s unuffar d ineɣmisen iɛeffanen i dd-yuru kufid.

Ass n 23 zi yulyuz, taṣeḍma Tilelli-Twattun tecrek g urar-a s leɣnuj « Rẓem tawwurt », « Xalti Lwazna », « Ddez g idiydeg » d « Tteḥissifeɣ-am ». Wi din iḥeḍren iɛjb-ay lḥal s waṭṭaṣ. Ila tella d ijjt n tlemmiẓt (lfurṣa) ad tettwassen tdelsa Tamaziɣt umi ittwagg ccan d ameqqran ass-nni. Xleli d asefru amaziɣ iḥḍar s tɣuri n ijjt n tqessist d taqbaylit s tmijja d tarumit.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s