« Tirelli‑Twattun » ḥeyḥen di Mataró.

Urar « Ncnin » d ijj n ugraw adelsan teggi-t tmesmunt Clack s uswizi ag ômnium Cultural Mataró. D ijjet n tezmert d taṣebḥant s waṭṭaṣ terra-dd cwayt n buḥbel gi « ssuq » n tdelsa d tẓuri i isnuffer Kufid-19.

G urar-a, ttwaggen aṭṭaṣ n iɣimiten mani dd-snewjwen iwdan zeg iger n tẓuri (leɣnuj, asefru, asuneɣ, …) d yiger n tdelsa. Iwdan fajan cwit zi ila ɣummen s unuffar d ineɣmisen iɛeffanen i dd-yuru kufid.

Ass n 23 zi yulyuz, taṣeḍma Tilelli-Twattun tecrek g urar-a s leɣnuj « Rẓem tawwurt », « Xalti Lwazna », « Ddez g idiydeg » d « Tteḥissifeɣ-am ». Wi din iḥeḍren iɛjb-ay lḥal s waṭṭaṣ. Ila tella d ijjt n tlemmiẓt (lfurṣa) ad tettwassen tdelsa Tamaziɣt umi ittwagg ccan d ameqqran ass-nni. Xleli d asefru amaziɣ iḥḍar s tɣuri n ijjt n tqessist d taqbaylit s tmijja d tarumit.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...