Timezgidawin ad reẓmet tiwura, imeẓẓilla ad awyen ḥadur!

Le Rifain

Yessufeɣ-dd weɣlif n lḥubus d tɣawsiwin n tmeslemt ijj n ulaɣi yeqqar deg-s belli timezgidawin ad bdant ad reẓment tiwura-nsent i yimeẓẓilla zi ḍḍhur n wass n larbeɛ 15 yulyuz 2020. Manaya ad yili aked uḥadur d ḥeṭṭu n sseḥḥet i xef ɣa beddent tyemmunin ad ilint di twura n tmezgidawin.

Maca ɛlaḥsab alaɣi n weɣlif n lḥubus d tɣawsiwin n tmeslemt. Timezgidawin ad qqnent tiwura x tẓallit n jjemɛa, al ɣa ɛelmen di min dd-yusin x melmi ɣa tili tẓallit-a di tmezgidawin.

Amen yeqqar ulaɣi n weɣlif. Merra wenni icekken deg yexf-nnes yeksi lehlak, ittxessa-t wer ittriḥ ca ɣer tmezgida. Amen ittnakad imeẓẓilla ḥuma ad ggen tikumam, ad beɛɛden ijjen x wenniḍen. Ad agg°jen x umuni di tmezgidawin qbel i lweqt n tẓallit, d usellem d wemdeḥḥas di lweqt n wufuɣ…

lebda ɛlaḥsab alaɣi n weɣlif n lḥubus d tɣawsiwin n tmeslemt. Ittxessa imeẓẓilla ad kessin tisejjadin-nsen i xef ɣa ttẓallan, ad ssizedgen ifassen-nsen s warqun i ɣa yilin ɣer tewwurt n tmezgida, a dasen-iɛebber timessi yijjen ad yettkellef s manaya. Timeṭharin n tmezgidawin, ad ttɣimant bellɛent.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...