Timesmunin rezzunt amuni ḥuma ad reẓmen Spiṭar n Ddriwec.

Ijjen wemsagar yettwagg di ssandika n wamun Ameɣrabi n lxedmet UMT di Ddriwec. Maḥend ad ssiwlen x ubelleɛ n Spiṭar di Ddriwec. Waxxa lehlak n Kuruna ileqqef aṭṭas n yewdan di jjihet-a tanita.

Timesmunin d ssandikat i yemsagarent nnant belli ixess ad « ssemɣarent s wezday jar-asent ». Ad jjent Amsagar-nni «irẓem deg wudem n merra timesmunin timeɣnasin ». Timesmunin kksent deg umezwar-nni ad sekkent ijjen tebrat i tawzirt n seḥḥet d tewzirt n daxel. Aked uɣezdis n ca n isuraf-nniḍen iggur ad ten-ggen.

Timesmunin d ssandikat d inhezziten i yellan deg wemsagar-a ttrent maḥend ad tili tamunt d lxedmet icerken maḥend ad reẓmen sspiṭar n Ddriwec deɣya. Ad kksen cwayt n usufrar x imezdaɣ n Ddriwec.

Amec nessen belli spiṭar n Driwec yalleh tteggen dag-s baquna n Covid-19, maca inni ihelken sekkan-ten ɣer Spiṭar n Lḥasani di Nnaḍur.

Zeg ijen uɣezdis-nniḍen ila izwar tenna tamesmunt tameɣrabit n tseqqar n yewdan di Nnaḍur, deg ijjen tebrat-nnes; « aqa arendad i weqqan n twura n spiṭar n Ddriwec, d weqqan n imeẓẓuɣen x ilaɣiten n imezdaɣ d tmesmunin, nesfekkara-kenniw s taqsuḥi d lxaṭar n mani yeggur manaya, nettetter zeg-wem amur nniḍen bac ad treẓmem deɣya spiṭar n Ddriwec, bac ad yemmeksi cwayt umeḥḥen i ittekken x imezdaɣ, ad yefses ɛawed ddḥas i yellan x spiṭar n Nnaḍur ».

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...