Timenɣiwin s ccaqqur d uneccab: Sseḥet tanfsit n Epsen Andersen Bråthen rezzun deg-s yeḍbiben

tira n : Ɛebdeṣṣamad Zaryuḥi

Argaz-nni i yenɣin ass n larbeɛ 13 ktuber 2021, xemsa n yewdan s ccaqqur d uneccab, ssiwden-t ɣer seppitar n ibuhaliyyen.

Lfusina Tanurwijit tegga a t-ḥebbsen 4 n simanat di seppitar-a. Minzi din aṭṭas n iseqsan yeqqnen ɣer lḥal n tnefsit-ness.

Ass n lexmis ssekken-t ɣer yimassanen i ɣa ixezren mamek tegga sseḥet n tnefsit-nnes. Imassanen-a ad xezren mamek tella lḥala-ness d mamek issegura ixf-ness.

Xsen ad ssnen ma ila aqqa-t di leɛqel-nnes niɣ lla umi yenɣa 5 ni n yewdan. Mala ufin ila wer yelli ca di leɛqel-ness a t-ṭfen ij n lweqt d tazegrart di seppitar-a.

Andersen Bråthen issexdem ccaqur d nneccab ḥuma ad ineɣ iwdan zi ṭṭerf zzat ij n tḥanut d ca n imukan nneɣnit di dcar umi qqaren Kongsberg.

Ɛad wer ssinen lesbab i yejjin aterras-a ad yegg manaya. Tarezzut tapsykiatrit tebda iḍennat, maca tarezzut-a tzemmar ad tek aṭṭas n churat.

Reḥbes niɣ seppitar

Bråthen iḍher-d jjemɛa 15 ktuber di lfusina. Minzi lqadi ila yexs ad yini awal-nnes x ma ɛad ad t-jjen di lḥebs niɣ lla.

Inni i t-idɛan tettaren-as ad iqqim 4 n simanat di lḥebs mala walu qaɛ, maca 2 simanat timezwura ixessa ad ilint deg useḥjeb weḥdes. Lqadi igga min das tettren inni i t-yedɛan, yuca-as 4 n simanat n lḥebs, 2 timzwura zeg-sent deg useḥjeb weḥdes.

Maca ar lux wer yedher ca ma ad ssekken aterras-a s 37 issegusa ɣer lḥebs niɣ ad t-ṭṭfen di seppiṭar n ibuhaliyyen.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...