Tiḥenjirin i weḍḍrent zeg Uɛarwi, ufin-tent di Tiffelt

Yiweḍ ad issen lerifain.fr ila Ijaḍarmiyen wwḍen ad ssnen mani llant tiḥenjirin-nni i weḍḍrent zeg Uɛarwi. Ussan-a yeɛdan, ttuɣa din ijjen ulaɣi, ittwafser x Facebook, iɛellem-d dag-s ila tnayen-a n tḥenijrin weḍḍrent, lwacun-nnsent irezzu x-asent. Tiḥenjirin tina nnejlant ca n rebɛa n wussan. Timeddukal-a nitenti d tijiratin Wer qqiment ila ttbanant-id i lwacun-nnsent.

Iḍennaḍ n letnin 12 Kṭuber, ijaḍarmiyen wwḍen ad ssnen ila aqqa-yent di Tiffelt. Jjihet n Lexmisat. Maca ɛad wer ittwassen ca mayemmi d mamec temsar ar mani ruḥent ɣer Tiffelt. Deg ussan-a imeggura, aṭṭas n tneddam iwweḍ ad ittwazemmem dag-sent addaden n uweḍḍer n iḥenjiren d tḥenjirin timeẓẓyanin.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...