Tiɣri: Aklasi‑ya idammen wer zzag‑s ttiwi Corona walu!

Mkur twalat min ttafen imussnawen d amaynu x Corona. Min itirar uklaṣi n idammen, rezzun dag‑s ca n imussnawen di Nnemsa (Austria).

Tesned man idammen ɣer‑k (lfaṣila)? iwdan iticcen idammen qaɛssnen ma ɣer‑sen A, B, AB niɣ O. Manayenni itemṣebḍa di tdarrin tizegʷaɣin n idammen, niɣ mara nxess ad nalleɣ, wenni d apruṭin n idammen. Qqaren‑as ɛawed « Antigen ». Xmi wer ttifen Antigen x tmuwwa n tidarrin tizgʷaɣin, ruxnnit nessawal x uklaṣi « O ». Iwdan ɣer yella « A » dag‑sn Antigen « A ».

Asistim n ABO

Min d yewyen manaya ɣer ubirus n Corona? Min ɣer iwḍen di Nnemsa, izwaren ɣer‑s Icinwiyyen. Eva Maria Matzhold d Thomas Wagner i yellan di University klinik n trezzut deg iklusay n idammen ufin belli: iwdan ɣer yella idammen O heddcen qell s Corona x yenni ɣer yella A, B, niɣ AB. (Orf.at)

Di leḥsab, iwdan ɣer yella O drust zzag‑sen i tleqqef Corona

Di tɣuri nsen, xzren 399 n yewdan helken s Covid-19, iwden zzag‑s ar seppitar. Yenna Thomas Wagner i yjurnalisten: Nufa belli iwdan ɣer yela O, s leḥsab ɣer‑sen arrisk d amzyan ad helken s Corona, inni ɣer yella AB hellken zzag‑s aṭṭas.
Mana ḥekkren‑as Icinwiyyen qbel, ufin aṭṭas zeg inni ihelken s Covid-19 ɣer‑sen idammen « A », drust waha zeg imehlak ɣer yella « O ». Mamek la d ijjen trezzut nniḍen di Uruppa, tufa belli iwdan ɣer yella « A » qayn di 50% n lxaṭar ad ten‑tessidef Corona seppitar. Iwdan ɣer yella O, wer zzag‑sen tewwi walu.

Maca imussnawen qqren belli ixessa iwdan marra ad ḥḍan waxxar ɣer‑sen « O » ixf‑nsen, minzi tɣuri‑ya n statistik waha, wer tebni ca x trezzut n llabur.

I kenniw, tesnem man aklaṣi n iḍammen ɣer‑wem?

Ɣer ɛawd:

Tacmant, Tikumam, Tikmamin, amxumbel n ddunect!

Majid Aqelɛi
Majid Aqelɛi
Majid, Izran, Tudart tazgzawt, d Tussna...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...