Tenɛac ig ihelken s kuruna di tseḍma n Lfateḥ n Nnaḍur

Lerifain.fr

Zegga ttuɣa txes taseḍma n Lfateḥ n nnaḍur ad tegg ijjen umsagar n tcamma n uḍar aked Werzazat. Uffun-d tenɛac n imiraren i dag-s, ksin abirus n Kuruna. Xenni tasdawit n tcamma n uḍar tuyel amsagar-nni ar ijjen wass nniḍen.

Tasdawit n tcamma n uḍar, txeddem aked tmawast n seḥḥet. Amstafq i dag-s, mala helken kṭer zi setta n imiraren, amsagar n tcamma n uḍar iitagel uṭumatik.

Ussan-a imeggura, iḍḍuqqez lehlak n Kuruna di temdint n nnaḍur. Ittwazemmem dag-s ca n 78 n waddad, mamec mmuten tnayen. Alaḥsab mayen d-iwwḍen i lerifain.fr iwdan ttafen ijjen umxmbel d ameqqran maḥend ad ggen ttist n Kuruna di spiṭar n Lḥasani. Tala-nneɣ teqqar ila wer din mani nniḍen ɣa ggen ttist ɣir di spiṭar. Ca zzag-sen qqaren belli umi sɛeddan sḥab lxarij d amezwaru, uca imezdaɣ wer ttifen mamec ɣa ggen ad sseɛdan ttiset n Kuruna.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...