Teffeɣ‑dd lxariṭa 3D n weɣrad (Univers)!

© APA/AFP/ESA/B. HOLWERDA / B. HOLWERDA

20 iseggusa n twiza jar imussnawen, ḥima ad awḍen ad ssaresen lxariṭa  tamezwarut n weɣrad (univers) s min day-s!

Ijjen uswizi d ameḍlan tcarek dag‑s Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), tiweḍ s ijjen Tiliskup ad tekkes tallest x imazellawen (galaxys) d marwes itran (Quasar). Manaya yuru-dd ijen n lxariṭa-3D ɛemmar‑s ma tuɣa-tt tedja! lxariṭ‑ya mrint‑idd imussnawen deg wass n rḥedd 19.07 di 20 Imegraden (Artiklen).

EPFEL tenna belli lxariṭa‑ya carkent day-s kṭar zi 30 n Isinagen (instituts), ggin-tt deg ijjen wemkan semman‑t « Sloan Digital Sky Survey » deg Umarikan, senni i tebda Tarezzut s ijjen Tiliskum d ameqqran!
Lxariṭa‑ya ataf tettban-dd amecnaw mamek dag‑s di bidyu‑ya, wanita maca yettwag di 2012. Day-s yalleh 400,000 n imazellawen.

Asenfar-a (Projet) nzemmar ad zzay-s nedwer ad nessen mamec tuɣa yella ujenna 11 milyar iseggusa zik, mamek izemmar ad d-yarr x waṭṭas n iseqsan, am mamek tebda tudart.
Aṭṭas iseqsan i tuɣa d tiwafitin, am inirji (énergie) abarkan i xef yessiwel Einstein, bdan ad xaf‑sen tareɣ Tfawt.

Bluewin.ch

BBC, SWR, EPFL

Majid Aqelɛi
Majid Aqelɛi
Majid, Izran, Tudart tazgzawt, d Tussna...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...