Tebbun telqef-it Kuruna

Le Rifain

Tenna lḥukuma n Ddzayer deg yijjen usemmal tessufeɣ-it-idd ass n ttlata 3 zi nuwanbir, belli arayes Ɛebdelmajid Tebbun ilqef-it ubirus n kuruna. Lexxu aqqa-t deg yijjen spiṭar deg Uliman. Ittegg ddwa, yeggur ad yili mliḥ, ɛlaḥsab min dd-yusin deg usemmal-nni.

Arayes Tebbun (74 n iseggusa), ttuɣa yettwaksi ɣer Uliman ass n lexmis i yeɛdun, zegga i yekka yumayen deg yijjen spiṭar n lɛesker di ddzayer, amen wer yessin ḥed minzi yehlek nican.

Tala: France24

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...