Tayri terna taɣyuli!

Le Rifain

Fatima zzahra d ḥmed
tara: BBC

Faṭima Zzehra, d taḥudrit zi Lmeɣrib, d Ḥmed i yellan d aḥudri zeg Usinigal, ccin bunerjuf x wayawya, uca kksen awal ḥuma ad melken. Maca ufin kulci itbedda-asen deg webrid, ittexs ad yerẓ amuni-ya, walli x ca n lḥajet d taɛeffant! lla, x ukulur n telmect n Ḥmed.

Wer t-ttawi ca, aqa a kid-s dd-tejjed tarwa-nnem d iberkanen! Ammu i das-qqaren i Faṭima Zzehra. Kulci bedden-as deg webrid, la zeg uɣezdis n twacunt-nnes, la d imeddukkal d tmeddukkal d min das-dd-yennḍen. Ula d bab n lekra ttuɣa yugi a dasen-yekra taddart, minzi ɣir x ukulur n telmect n Ḥmed. Waxxa amenni, umnen s tayri-nsen, jjullen alami melken.

Yeqqar Ḥmed i yellan d Usinigal, belli ttuɣa wer itturja ad yaf manaya d ca n ddewla d tameslemt am Lmeɣrib. Tamɣart-inu xseɣ-tt, ula d baba d yemma xsen-tt, aqq-neɣ mliḥ. Ammu i yenna Ḥmed.

Mala ttuɣa tasaẓwert (Racisme) tettekker x-as ḥaylala di tmura n Uruppa d Umarikan, ɛad taqebbart n tegdurt-a wer temmeksi di Lmeɣrib ḥuma a dd-iban min yeffren. Tamsart-a n Faṭima Zzehra d Ḥmed, d ijjen tseklut i yesdurryen tagant n taɣyuli d tsaẓwert.

Tala n lexber: BBC

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...