Tawzirt m tiggaz!

Tawzirt yamzgarut n Nyuziland « Jacinda Ardern » tixḍer ijjen webrid wer dag-s yeggur la d ijjen wewzir. Temra-dd i ddunect « leɛjeb  » deg umunu ggin aneggar. Temra-dd Chefn lḥukuma d Homo (zzamel). Maca anict n twzirt n barra « Nanaia Mahuta ». Ha iẓewran ha tiggaz.

Nanaia Mahuta | Wikipedia

Nyuziland ttuɣa zi lebda tasedma nnes n lḥukuma d leɛjeb, rextu ternid leɛjayeb: Tamawrit (Maori) Nanaia Mahuta d ttamɣart tamzgarut, ɛawd d ttamzgarut zeg uydud n Maori deg umzruy n Nyuziland ɣa yeṭṭfen tawzirt n barra. Ttuɣat d ttawzirt n tyumi n Maori d usugur n min yudsen.

Mahuta ɣer-s 50 n iseggusa. d netta d ttamɣart tamzwarut deg ubarlaman ɣer yella Moko Kauae – Tiggaz n Maori -. Dag-sen di tiggaz nni min itqnen ɣer teqbilt-nnes.

« Timɣarin n Maori d tinni yellan azgen n Maori wer ɣer-sent ca lḥeqq ad ggent aṭṭas n lexdayem, Lxedmet di lmexzen d ijjen ḥajet temɣer. » tenna Mahuta.

Majid Aqelɛi
Majid Aqelɛi
Majid, Izran, Tudart tazgzawt, d Tussna...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s