Tawzirt m tiggaz!

Tawzirt yamzgarut n Nyuziland « Jacinda Ardern » tixḍer ijjen webrid wer dag-s yeggur la d ijjen wewzir. Temra-dd i ddunect « leɛjeb  » deg umunu ggin aneggar. Temra-dd Chefn lḥukuma d Homo (zzamel). Maca anict n twzirt n barra « Nanaia Mahuta ». Ha iẓewran ha tiggaz.

Nanaia Mahuta | Wikipedia

Nyuziland ttuɣa zi lebda tasedma nnes n lḥukuma d leɛjeb, rextu ternid leɛjayeb: Tamawrit (Maori) Nanaia Mahuta d ttamɣart tamzgarut, ɛawd d ttamzgarut zeg uydud n Maori deg umzruy n Nyuziland ɣa yeṭṭfen tawzirt n barra. Ttuɣat d ttawzirt n tyumi n Maori d usugur n min yudsen.

Mahuta ɣer-s 50 n iseggusa. d netta d ttamɣart tamzwarut deg ubarlaman ɣer yella Moko Kauae – Tiggaz n Maori -. Dag-sen di tiggaz nni min itqnen ɣer teqbilt-nnes.

« Timɣarin n Maori d tinni yellan azgen n Maori wer ɣer-sent ca lḥeqq ad ggent aṭṭas n lexdayem, Lxedmet di lmexzen d ijjen ḥajet temɣer. » tenna Mahuta.

Majid Aqelɛi
Majid Aqelɛi
Majid, Izran, Tudart tazgzawt, d Tussna...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...