Tasurat n « Lwiski » tessek ij n tmeḥḍart d Tameɣrabit s tlata iseggusa n leḥbes

Lmeḥkama iḍennaḍ n ttlata teḥkem (29 yunyu) x ij n tmetluɛt d tameɣrabit, tettili deg Iṭaliya s tlata n iseggusa d uzgen teqqen. Minzi tenna lmeḥkama ila « tḥada lmuqeddasat n wegdud ameɣrabi » x Facebook. Taḥudriyt-a min ɣa yella 23 iseggusa di buḥbel-nnes, nnan-as aqqa « tḥerref tasurat n Lqurɛan » deg useggas n 2019.

Sbedden aya n tḥudrit deg uzagwez n Sla-Rrbaṭ deg wass n 20 yunyu. Wami ttuɣa x-as irezzu upulis n Merrakec zeg wakud-nni. D nettat i yeffɣen tamurt n Lmuɣrib zegga i ttuɣa ɣer-s bak-nnes. Tasurat-nni n Lqurɛan qqaren-as « Lkawtar » terr-it nettat d «  Lwiski ».

Aṭṭas n imeɣrabiyen wer dasen-iɛjib ca lḥal x ddegg-a n leḥkam i yeqsḥen. Qqaren belli manaya ikerref tilelli n wawal.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...