Tasehrarut n tukkerḍa n leksibet di Ddalbiḍa tiweḍ ɣer BBC

Le Rifain

Awarn i umi yemmerni ttaman n iḥewliyen n lɛid di ca n tneddam, msarent aṭṭas n temsarin. D temdint n Ṭanja d Fas, imsewwqen uɣin isebbaben n leksibet s weḥjur. Di Ddalbiḍa, sugen yewdan x ikameyyuten n isebbaben, uca kumasan ẓẓuɣɣaran deg iḥewliyen, niɣ kessin-ten x ijiman.

Tasehrarut-a, tiweḍ al atilibizyun n BBC, i dd-yesseɛdun abidyu n min yemsaren, d min nnan yewdan x temsart-a.


Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...